Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Tdsmm
37
zee is een nur lang. Deze provincie heeft voor 't overige in
verhouding tot hare uitgestrektheid de minste gegraven vaar-
ten , maar is daarentegen het rgkst aan stroomende wateren.
Utrecht bezit een hoofd-kanaal dat slechts 2 uur lang is,
maar fcoogstbelangryk voor de binnen- en buitenlandsche rivier-
vaart, de Vaartsche Rijn, van Vreeswyk aan de Lek
naar Utrecht; de overige vaarten zijn allen van veelmin-
der belang.
Noord-Holland is allerwege door vaarten en kanalen
doorsneden, alleen de ringvaarten om de polders en de hoofd-
vaarten door die droogmakeryën zouden reeds eene belang-
rijke plaats innemen, maar wy zullen alleen opsommen de
grootere kanalen, die voor het algemeen verkeer gewichtig
zijn: het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, 78.5 kilometer
lang, bijna 38 m. breed en nagenoeg 6 m. diep, van het IJ,
tegenover Amsterdam, langs Purmerende en Alkmaar
naar het Nieuwe Diep by den Helder; met sleepbooten
of door jaagpaarden kunnen de groote koopvaarders voor
Amsterdam gebracht en dus het gevaarlijk vaarwater
der Zuiderzee en de ondiepte op Pampus vermeden wor-
den; een zijtak loopt naar den Helder, en de Zaan is
in verbinding met deze hoofdvaart gebracht. Thans is ook
het grootsche plan uitgevoerd, Amsterdam door de dui-
nen bij Velzen met de Noordzee te verbinden en het IJ
af te sluiten en grootendeels droog te maken ; deze breede, ruim (i
nieter diepe en 24 kilometer lange vaart, het Noordzee-
kanaal geheeten, verkort de afstand van de groote koopstad
naar de Noordzee aanmerkelyk, en wordt door sluizen bij
het in aanleg zijnde IJ mui den, te midden der duinen, en
door de Oranje-sluizen bij het Pampus afgesloten; dit
kanaal wordt tegenwoordig bijna uitsluitend door de groote
vaart gebezigd, zoodat het verkeer langs het Groot Nootd-
Hollandsch Kanaal eene gevoelige vermindering heeft
ondergaan.
De als Kenlsche Vaart bekende waterweg van Amsterdam
naar den Rijn, wendt zich in Noord-Holland van de
hoofdstad door den Amstel, de ringsloot van het Diejmer-
meer en de Ga asp, langs We esp in de Vecht, en wordt
door kunstmiddelen in bruikbaren toestand gehouden, doch
voorziet zoo gebrekkig aan de hedendaagsche eischen van den
handel, dat eene verlegging van dezen waterweg is ontwor-
pen; — trekvaarten verbinden Naa r den over Mui den met