Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
dat het Dgkwater tot spuiing van de Zierikzeesche
haven kan dienen. Links dringt de Ooster-Schelde tus-
schen ,Noord- en Zuid-Beveland door onder den naam
van Zandkreek, welke iets westelijker met dien van Zuid-
vliet wordt verwisseld, waarna deze arm zich door het
Veer sehe gat ten noorden van Walcheren in de Noord-
zee ontlast; zoolang het Sloe niet was afgedamd, stonden
de beide Sc hel de-ar men ook daardoor met elkander in
gemeenschap.
§ 29. Onze hoofdrivieren bevorderen het waterverkeer bui-
tengemeen , maar het valt niet te ontkennen, dat het ver-
keer te lande er weieens door belemmerd wordt bij onstui-
mig weder en vooral bij ijsgang, want ofschoon een groot
aantal veerschuiten en veerponten de gemeenschap tusschen
de beide oevers geregeld tracht te onderhouden, stelt de
natuur hieraan wel eens paal en pei'k. Reeds lang is men
dus bedacht geweest op de vergemakkelijking welke brug-
gen zouden kunnen aanbrengen , doch de verbazende kos-
ten aan zulk een bouw verbonden, als men ten minste de
gevaren van overstroomingen en dijkbreuken wilde voorko-
men , hielden meestal vau de verwezenlijking terug; doch de
spoorwegen schgnen bestemd te zijn ook deze bezwaren te
overwinnen, en menige vaste brug is bereids gelegd of in
aanbouw. In 1878 waren voor het verkeer geopend: a. over
den IJ sei: de spoorwegbrug bij Westervoort, de tevens
voor het gewoon verkeer opengestelde spoorwegbrug te Z u t-
f e n , de spoorwegbrug aan het K a t e r v e e r bij Zwolle,
de prachtig herbouwde vaste brug ten behoeve van rijtuigen
en voetgangers voor Kampen; — b. over den Rijn, de
spoorwegbrug bij Arnhem (en bij Rhenen in aanleg); — c.
over de Lek, bij Culenborg; — d. over de Waal, bij
Nymegen en bij Zalt-Bommel; — e. over de Maas,
voor Rotterdam eene spoorwegbrug eu eene andere daar-
nevens voor het gewoon verkeer, bij Dordrecht eu bij
H e d e 1, ten behoeve van den weg, die de zuider- en noor-
der-spoorwegen verbindt ; voorts is deze rivier bereids over-
brugd: te Venlo door eene tevens voor gewoon verkeer
geschikte spoorwegbrug, te Roermond door eene vaste brug
voor het gewoon verkeer (terwijl eene spoorwegbrug is ont-
worpen) en te Maastricht door eene spoorwegbrug en de
oude steenen brug tusschen die stad en de voorstad Wijk.