Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■257
broeders, tot het Christendom zijn bekeerd, was en is de
trap hunner ontwikkeling nog zeer laag; het noodwendig
gevolg is dan ook, dat er een steeds grooter gebrek aan
werkkrachten heerscht, zoodat de achteruitgang der kolonie
niet te loochenen is. Zooals overal waar de slaverng is afge-
schaft, heeft de eigenaar van bebouwbare gronden dus met
gebrek aan arbeiders te kampen en kan hij daarin alleen voor-
zien door den kostbaren aanvoer van vreemde landbouwers.
waarvoor het Gouvernement eene som van een millioen gul-
den, ter uitbetaling van premieën, heeft beschikbaar gesteld,
waarvan echter slechts schoorvoetend gebruik werd gemaakt,
al kwamen van tijd tot tijd enkele schepen met Aziatische
arbeiders aan. De toestand der plantages is dus sedert ja-
ren achteruitgaand en hun aantal was in 1877 reeds terugge-
gaan tot 41 suiker-, 6 katoen-, 1 koffie- en kost-, 11 cacao-
en kost-plantages, 51 cacao-plantages, 28 banannen-plautages
en 32 hout-gronden, voorts een aantal kost- en kweek-
gronden, welke geene voortbrengselen voor den uitvoer le-
veren ; in het geheel was de oogst reeds vóór de afschaffing
der slavernij sterk verminderd; sedert is de koffie- en katoen-
verbouw echter byna geheel te niet gegaan; de suikeroogst
beliep in 1876 nog slechts ruim 11 millioen kilogram; melasse,
rum en dram verminderden veel, alleen de kakao-oogst klom
tot ruim een millioen kilogr. Het spreekt van zelf dat
de handel daarmede in verband staat; in de laatste jaren
bedroeg de uitvoer slechts millioen gulden en de invoer
bereikte ruim 3 millioen. Vroeger werden de produkten bijna
uitsluitend naar Nederland gevoerd, doch het nabijgelegen
Noord-Amerika kan hooger prijzen besteden, en van de 175
schepen met 20000 ton inhoud, welke in 1876 in Suriname
binnenliepen, voerden wel 82 de vlag van het moederland,
maar slechts een 16-tal, met V. van den totalen tonnen-
inhoud, bracht hun lading naar Nederland.
Daar in alle West-Indische bezittingen de op-
brengst der belastingen op verre na niet toereikend is, om
de noodzakelijke uitgaven te bestrijden, trekt het moederland
tegenwoordig volstrekt geene onmiddellijke voordeelen van
deze Koloniën, alwaar 7 a 800 militairen in bezetting
ligt en eenige oorlogsvaartuigen in de bewaking van kusten,
riviermonden en havens voorzien; het grootste gedeelte van
de land- en zeemacht is voor Suriname bestemd; zoowel hier als