Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■230
van deze hoofdstad ligt, aan de noordelijke helling van het ge-
bergte, Buitenzorg, alwaar de Gouverneur-generaal ge-
meenlijk verblijf houdt, op een schoon buitengoed te midden
van den prachtigen plantentuin, die alle vreemdelingen
derwaarts lokt.
b. Residentie Bantam, het westelijk deel van Java, bijna
tweemaal grooter dan Batavia, veel schaarser bevolkt (onge-
veer Vj millioen inw.), maar in den jongsten tijd zich meer
en meer ontwikkelend, in 't zuiden bergachtig en rotsig;
hoofdprt)dukten zijn: ryst, koffie, kaneel en peper; de hoofd-
plaats is Se rang, ongeveer 2 uur verwijderd van het vroeger
machtig, thans vervallen Bantam. Anjer, met een fort aan
straat Soenda, is de eerste plaats die de uit Europa komende
schepelingen aandoen.
c. Residentie Krawang aan de noordkust, iets grooter
dan Noordbrabant, zeer schraal bevolkt (V!, millioen inw.),
vruchtbaar, in 't noorden vlak en moerassig, zuidwaarts berg-
achtig en boschrijk; produkten: zout, rijst, koffie, thee eu
kaneel. De hoofdplaats is Poerwakarta, 25 uur ten oos-
ten van Batavia.
d. Residentie Preanger-Regentschappen, langs de
zuidkust, een vrij hoog plateau op het bergachtig binnenland;
de grootste van alle residentiën, eene oppervlakte van bijna
Vs van geheel Nederland beslaande, met IVo millioen inwo-
ners, bloeiend, vruchtbaar en begunstigd door een heerlijk
klimaat; deze uitgestrekte residentie levert met Kadoe en
Pasoeroean de meeste koffie op, voorts rijst, thee, kinabast
en andere produkten, waaronder vele Europeesche vruchten
en groenten. In geen ander gedeelte onzer bezittingen is de
bevolking zoo rustig en zoo gehecht aan het Nederlandsch
bestuur. Tjandjoer, hoewel slechts een vlek, is de hoofd-
plaats, Ban dong eene iniandsche stad. De meeste uitvoer
heeft plaats ter zuidkust aan de Wijnkoops-baai, alwaar
de landsmagazijnen liggen.
e. Residentie Tjeribon (Cheribon) ruim zoo groot als
Gelderland en Utrecht, met moerassige stranden langs denoord-
kust , in 't binnenland ondoordringbare wouden en bergen;
hoewel geen bijzonder gezond klimaat, toch dicht bevolkt
(IVr, millioen inw.) en met een rijken verbouw van rijst,
koffie, suiker, indigo en thee, en met hout-, cochenielje-en
zoutwinning. De hoofdstad Tjeribon is welvarend door