Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■223
staan onder het onmiddellgk bestuur van den Gouverneur-
Generaal, die slechts het oppertoezicht uitoefent op de han-
delingen der gezagvoerders op de andere eilanden, in de zoo-
genaamde buiten-bezittingen.
Op Java en overal waar dit slechts eenigermate met den
aard der bevolking is overéén te brengen, is het eigenlijk
burgerlijk beheer en de rechtspleging over de inlanders opge-
dragen gebleven aan de meest verlichte inlandsche Regenten
en Distriktshoofden, altijd onder toezicht van een Europeesch
beambte. Daar ieder dorp (dessa) eene soort van gemeene-
best uitmaakt en de plaatselijke hoofden ook inboorlingen zijn,
die den arbeid en de jaarlijksche landrente regelen, voor de
middelen van vervoer der gouvernements-produkten zorgen
en toezien dat de bevolking niet noodeloos door de Chineesche
pachters wordt bemoeilijkt, zoo komt het meerendeel der
bewoners weinig met den Europeaan in aanraking, en het
belang, dat de inlandsche hoofden hebben bij eene bestendi-
ging van dezen voor hen gunstigen toestand, oefent nood-
wendig een goeden invloed uit op den rüstigen en geregel-
den gang van zaken. Voor eene goede rechtspleging
is zorg gedragen door de instelling van een hooggerechtshof,
eenige hoven van justitie, ommegaande rechters en landraden,
terwgl steeds een Mohammedaansch opperpriester aanwezig
is om de voorschriften van den Koran toe te lichten, als dit
bij rechtspraak over een inlander noodig wordt geoordeeld.
Hoe omslachtig de vormen van het inlandsch bestuur waren,
vóór dat onze regeering er zich mede bemoeide, kan men bg-
voorbeeld opmaken uit de meer dan 20 onderscheidene soorten
van zonneschermen, aan verschillende rangen toegekend; als
van zelf volgt daaruit, dat er veel zorgvuldigheid en overleg
wordt vereischt van de regeering bij het aanbrengen van ver-
eenvoudigingen , daar het kwetsen van eigenliefde vooral dient
vermeden te worden, terwgl het bijgeloof der inlanders ook
bedachtzaamheid vordert; zoo werd bijvoorbeeld de schrale
rijstoogst van 1876 bijna algemeen door de inboorlingen
geweten aan de maatregelen, welke de regeering meende te
moeten nemen ter verbetering van den kuituur, waaraan
noodwendig gepaard ging verwaarloozing van een oneindig
getal belemm.erende bijgeloovige ceremoniën.
Het onderwijs wordt tegenwoordig niet uit het oog verlo-
ren; lang liet dit veel te wenschen overig, doch honderde