Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■222
huwelijk, in verhouding tot ieders stand en vermogen, met
luister worden gevierd.
Het volkje leeft dus over het algemeen sober en tevreden,
het stelt een kinderlijk vertrouwen in de over hem gestelde
machten, en aan zijne maatschappij kleven wellicht minder
vlekken dan aan onze door beschaving gelouterde; toch mag
on^ dit niet weerhouden om het meer en meer op te wek-
ken tot ze 1 fbewustzij n, tot denken en handelen;
daardoor alleen beantwoordt de mensch aan zgne hoogere
bestemming, als hy daaraan althans edele dryfveereu en
hoedanigheden paart.
§ 168. Het centraalbestuur is te Batavia gevestigd: de
Gouverneur-Generaal vertegenwoordigt den Koning en is, aan 't
hoofd van een Raad van zes leden, bekleed met de oppermacht
over geheel Oost-Indië. In buitengewone omstandigheden kan
hij handelen ook zonder de goedkeuring van den Raad en zijne
verantwoordelijkheid is dus zeer groot. Onder zijn opperbevel
staan de bevelhebbers der land- en zeemacht: het leger telde
bij den aanvang van 1876 ongeveer 34000 manschappen, gedeel-
telijk Europeanen, grootendeels inlanders onder Europeesche of-
ficieren en onderofficieren, benevens enkele kompagniën Afri-
kaansche negers; de zeemacht bestond bij den aanvang van 1876
uit een 34tal bodems, meestal stoomvaartuigen, bemand met on-
geveer 2800 Europeanen en ruim 900 inlanders; het leger is
over de verschillende eilanden in talrijke garnizoensplaatsen en
soms afgelegene forten en posten verdeeld; woning, voeding en
levenswijze der soldaten zgu onderwerpen van groote zorg der
regeering, zoodat de sterfte der troepen tegenwoordig veel ver-
minderd is.
Ofschoon de Gouverneur-Generaal doorgaans te Buitenzorg
woont, zijn te Batavia alle bureaux gevestigd; de direktiën
van financiën, van middelen en domeinen, van kuituren en
van openbare werken, benevens het militair departement zijn
te vergelijken met de ministeriëu in het moederland.
Voor het burgerlijk bestuur is Oost-Indië verdeeld in
een zeker aantal gewesten of distrikten, aan wier hoofd Gou-
verneurs, Residenten en Adsistent-Residenten zijn geplaatst.
Java bevat 20 Residentiën en bovendien twee Vorsten-landen, die
ook onder toezicht van een Resident staan, en Madoera vormt
eene op zich zelve staande Residentie, doch beide eilanden