Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■220
ongeveer V^"/,, zoodat bijna OS^/s'-'/n oorspronke-
lyke bevolking behoort.
Hoe moeilijk het bestuur over zoo velerlei volksstammen is,
kan men lichtelijk begrypen uit bovenstaand kort overzicht,
maar springt nog te meer in 't oog, -wanneer men let op de
groote verscheidenheid der inlandsche stammen van dezelfde
afkomst, daar onder anderen op Bornéo wel 20 verschillende
talen worden gesproken, en zelfs op het kleine Soemba 7
onderscheidene talen gebezigd worden.
§ 167. Dat zulk eene verhouding geheel andere maatre-
gelen van bestuur vordert dan in een beschaafd rijk, is dui-
delijk; toch schijut het dat menigeen dit niet begrijpt, en
vandaar de klachten over stelselmatige verdrukking der arme
inboorlingen, die werkelijk reeds zeer tevreden zyn, dat zij
verlost zijn van de willekeur hunner inlandsche hoofden en
der veroveringszuchtige, onbeschaafde indringers van vroe-
ger eeuwen. Het is een schoone taak voor het moederland
met langzamen en zekeren tred de ontwikkeling en veredeling
dezer talryke onderdanen te bevorderen, en het is te bejam-
meren dat de halsstarrige gehechtheid der dweepzieke Mo-
hammedanen aan het oude, hun bepaalde afkeer voor ver-
beteringen en veranderingen, hunne achterdocht dat men
hun godsdienst wil ondermynen, die taak der Regeering zoo-
zeer bemoeilyken. Vooral op Java heeft men hiermede te
kampen, en de grootste christengemeenten van inlanders
vindt men dan ook in de buitenbezittingen, met name op
de noordoostspits van Celebes, waar de bewoners der M i n a -
hassa zich bijna alle bekeerd hebben en als rustige land-
bouwers boven vele anderen welvaren.
Over het algemeen is de inboorling niet moeilijk te be-
sturen, mits men zich zoo min mogelijk met zyne zaken
bemoeit; daarom heeft het Nederlandsch bestuur de regeling
der maatschappelijke en familie-aangelegenheden onder zijn
oppertoezicht aan inlandsche hoofden overgelaten ; de grootste
kwaal schijnt echter te zyn, dat deze laatsten zooveel moge-
lijk misbruik van hunne macht maken.
De levens wyze van den Maleier en Javaan is eenvoudig;
voedsel, kleeding en woning zyn behoeften waarin met weinig
kosten kan voorzien worden: ryst of sago, met peper gekruid
en vergezeld van een stukje gedroogd bufi'elvleesch of visch en