Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■205
landwegen, om daarin andere gewesten op zijde te streven.
d) Nyverheid. De goedkoope levenswyze en de aanwe-
zigheid van bouw- en brandstoffen bevorderden waarschynlijk
den aanleg van de velerlei fabrieken, welke hier thans
welvaart verspreiden en wel aan 6000 arbeiders werk verschaffen.
De werkplaats van den Heer Regout te Maastricht, die 2400
personen bezighoudt in zijne aardewerk- en glasfabrie-
ken , staat aan het hoofd; voorts noemen wy : papierfabrieken,
wapensmederyen, looierijen, halfwollen- en katoenenstoffen- en
lakenfabrieken, bierbrouwerijen, branderyen, zout- en zeep-
ziederijen , steen- en pannenbakkerijen en allerlei molens; be-
halve de hoofdstad zijn Koermond, Venlo en Vaals de aan-
zienlijkste fabriek-oorden. Over het algemeen is de toestand
dier werkplaatsen gunstig en bloeien de ambachten en hand-
werken in de meeste steden.
§ 158. Van het zuiden naar het noorden ontmoet men
de volgende steden:
Maastricht, hoofdstad, aan de Maas, voorheen eene vesting,
door een steenen brug met de voorstad W ij k op den anderen
oever der rivier verbonden. Met inbegrip van het aanzienlijk
garnizoen telt deze stad ruim 28000 inwoners en zij onder-
scheidt zich door eene bijzonder fraaie ligging tusschen rijk-
bebouwde en gedeeltelijk beschaduwde heuvels in een bloeiend
dal; inwendig is de stad zelve merkwaardig door de groote
kerken en flinke gebouwen, maar de straten zijn te onregel-
matig en te nauw om haar schoon te noemen, ofschoon de
pleinen, zooals de Vrijthof of groote paradeplaats, met de
trotsche St. Servaaskerk, en de Groote markt, met het aan-
zienlijk stadhuis, dien lof verdienen. Door hare ligging aan
de rivier, twee druk bevaren kanalen en een kruispunt van
spoorwegen, is de handel zeer verlevendigd, zoowel binnen-
lands als buitenlands; de markten zijn hoogst belangrijk
en de handwerk- en fabriek-nijverheid krachtig ontwikkeld:
fabrieken van porcelein, aardewerk en glas (de belang-
rijkste werd reeds in § 157 cZ vermeld), 9 branderijen, 29 bier-
brouwerijen, eene uitgebreide stoom-papierfabriek, behangsel-
papierfabrieken , ijzergieterijen, geweerfabrieken, wollenstoffen-,
hoeden- en hemden-fabrieken, stoom-korenmolens, cichorei-
fabrieken, stroopmakerijen, zeep- en zoutziederyen , likeur-
stokerijen , tabaks- eu sigarenfabrieken, goud- en zilversmeden,
leerlooieryen, draad- en nagelfabrieken en azynmakeryen Ie-