Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■186
wild is voldoende aanwezig om de liefhebber^ op te wekken.
Op Schouwen worden veel eieren van zeevogels gezocht.
c) Visschery. De oester- en mosselvisscherij en
de garnalen- en ansjovisvangst zijn zeer voordeelig; van de
mosselen, het voortbrengsel der schorren en kreken, gaan aan-
zienlijke hoeveelheden naar het buitenland: Bruinisse, St. Anna-
land, Arnemuiden, Philippine, Glinge en Graauw zijn de hoofdze-
tels dier nijverheid; de kastvisscherij wordt bijna uitsluitend door
Arnemuiden en een paar Zierikzeesche vaartuigen uitgeoefend.
d) De voorheen belangrijke zeehandel van de hoofdstad
en andere plaatsen in dit zoo gunstig gelegen gewest is zeer
verminderd, en de teruggang van verschillende havensted en is
daarvan een noodwendig gevolg. Ofschoon Vlissingen het ge-
heele jaar door voor de groote schepen toegankelijk is en de
reede veilig wordt genoemd, schijnt de handel er zich nog niet te
ontwikkelen; nu de spoorweg gereed is en een ruim kanaal van-
daar over Middelburg naar de noordelijke stroomen is gegra-
ven , zullen wellicht de in laatstgemelde stad opgehoopte rijke
kapitalen weder tot handelsondernemingen worden aangewend.
De breede Zeeuwsche stroomen worden tegenwoordig bijna
alleen verlevendigd door den Antwerpschen zeehandel en het
aanzienlijk verkeer, dat de Hollandsche havens langs de ri-
vieren met België onderhouden.
De rijke graanoogsten roepen een drukken binnenland-
schen handel in 't leven en enkele marktplaatsen verheugen
zich in toenemenden bloei; Goes bekleedt in dit opzicht de
eerste plaats.
e) Nijverheid. Fabrieken zijn er weinig en dan nog meestal
alleen in de grootere steden en voor artikelen vau dadelijk ver-
bruik; bij de plaatsbeschrijving zullen wij de belangrgkste
§ 144. Walcheren, thans door den spoorwegdijk aan Zuïd-
Beveland verbonden, wordt weieens »Zeelandstuin" genoemd,
zoo vriendelijk is de natuur op dit schoone eiland, dat talrijke
buitengoederen van de rijke familiën bevat, welke met de
heerlijke bouwakkers een aangename afwisseling vormen; men
vindt er op 21000 hectai'e 42000 bewoners.
Middelburg, de provinciale hoofdstad metl6000 inwoners,
ruime en fraai bebouwde kaden en straten, verscheidene prachtige
gebouwen, zooals het oud stadhuis, in welks gevel 25 on-
geveer levensgroote beelden van Zeeuwsche Graven en Gra-