Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
■174
ruim 450 met 4600 stoompaardekracliten, bewyzen de belang-
rijkheid van deze welvaartsbron: Rotterdam, Schiedam, Leiden
's Hage , Gouda en Üelft staan aan 't hoofd der industrie van dit
gewest, welke in eenen bloeienden toestand verkeert, terwyl
de handwerksnijverheid, vooral in de groote steden en met name
te 's Hage, met het buitenland kan wedijveren.
§ 134. De hoofdstad 's Gravenhage of 's Hage is
tevens residentie van het Hof en zetel der hooge collegiën van
staat, alwaar de vertegenwoordiging zitting houdt; de bevol-
king is tot ruim 95000 zielen gestegen en naar alle zyden
breidt deze met breede pleinen en straten voorziene, buiten-
gemeen fraaie stad zich uit, op eene wijze die voor den goeden
smaak getuigt: het Willemspark is tegenwoordig de fraaiste
wijk, maar langs Vy verberg, Voorhout en naburige straten
zijn de verblijven der hoogste standen gelegen. Door de onmid-
dellijke nabyheid van het fraaie bosch, dat rijk is aan water-
partijen , bezit 's Hage eene bekoorlyke ligging, die nog wordt
opgeluisterd door de met buitengoederen bezaaide omstreken:
Scheveningen, alwaar bijna één tiende der bevolking woont,
behoort tot dezelfde gemeente en lokt 'szomers veel badgasten,
maar zonder dat ontbreekt het in de residentiestad niet aan vreem-
delingen-bezoek en voor een goed deel heeft zy daaraan haar
toenemenden bloei te danken. De handel is er niet belangryk,
maar veel gewicht legt de n y v e r h e i d in de schaal; deze wordt
hoofdzakelijk vertegenwoordigd door ijzer- en metaalgietery,
koper- en loodpletterij, geschutgietery, rytuigfabrieken, meubel-
fabrieken, hoedenfabrieken, kurkenfabrieken, destilleerderyen,
bierbrouwerijen, zout- en zeepziederij en scheikundige fabrieken
in de stad zelve, terwyl Scheveningen een aantal vischzouterijen
en drogerijen, taanderyeneneenevlootvanl30visschersvaartuigen
bezit. Eenige ruime pleinen zijn versierd door standbeelden van
Vorsten uit het Huis van Oranje, het plein 1813 in het Willems-
park prijkt met het monument van Neerlands onafhankelykheid,
en behalve enkele kerken en de meestal eenvoudige paleizen zijn
er nog een aantal openbare en particuliere gebouwen die de aan-
dacht trekken, zooals het Koninklijk muséum van schilderyen en
zeldzaamheden, maar vooral het naburig Binnenhof, welks oude
gebouwen, althans gedeeltelyk, plaats zullen moeten maken voor
een paleis ten dienste der zittingen van de 1ste en 2 le Kamer der
Staten Generaal. Merkwaardig is het Huis in het Bosch,
waarin de beroemde Oranjezaal, en te Scheveningen vallen buiten