Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
sa
■173
Sprekender bewijs van den bloei des zeehandels in dit
gewest kan wel niet geleverd worden, en dat de verzendingen
naar, en de aanvoeren uit Duitschland en België langs de
rivieren en spoorwegen in gelijke mate moesten toenemen om
het verkeer ter zee te voeden, behoeft geen betoog; van de
langs Lobith afgevoerde waren was dan ook meer dan ''/, „ naar deze
handelsteden bestemd, hoofdzakelijk naar Rotterdam en Dor-
drecht. Al de hiermede in verband staande bedrijven deelden in
dien bloei, behalve de bouw van groote zeeschepen, doch even-
wel leed die scheepsbouw hier niet zoo sterk als in Amsterdam,
terwijl de toenemende stoomvaart en de daaruit voortspruitende
behoefte aan stoomvaartuigen zulks eenigszins vergoedden,
want van de 160 iniandsche stoombooten van 12000 paarden-
krachten behooren er in Zuid-Holland 60 van 5000 paarden-
krachten te huis.
De binnenlandsche handel is niet minder belangrijk;
als middelpunt is Rotterdam te beschouwen, dat met 238
binnenlandsche plaatsen geregeld verkeer onderhoudt door mid-
del van veerschepen, en in dit gewest zijn dan ook de meeste
binnenvaartuigen: 3600 van 73000 ton inhoud. De opéénhoo-
ping van zooveel groote steden als hier plaats vindt, heeft voor-
deelig gewerkt op de middelen van gemeenschap, de wegen en
vaarten, en verscheidene andere oorden wedijveren met Rotter-
dam ook in dit opzicht. Als marktplaatsen zyn Rotterdam, Delft,
Gorkum, Leiden en Gouda het belangrykst; boter,kaas, slachtvee,
wol, granen, ooft en moesgroenten de voornaamste artikelen.
ƒ) Nijverheid. Deze is in Zuid-Holland zeer ontwikkeld
en bepaalt zich niet tot de gewone behoeften en de eischen
welke de zeevaart stelt, maar omvat ook menigen tak welke
voor het geheele binnenland en zelfs voor het buitenland
werkt: 380 branderijen en likeurstokerijen, 85 steen- en
panneubakkerijen, 140 koren-,pel-, grut- en chocolaadmolens;
35 oliemolens en fabrieken, ruim 160 goud- en zilversmederyen,
50 touwslagerijen, 84 houtzaagmolens, 175 scheeps-
timmerwerven, waaronder een aanzienlijk aantal voor de
groote vaart, 45 leerlooierijen en leerbereideryen en even-
veel fabrieken ter bewerking van vlas en hennep, 50 wolfabrie-
ken, 20 verfmolens en fabrieken, 20 ijzergieterijen, werk-
tuigfabrieken en ankersmederijen, zout-en zeepziederijen,
papierfabrieken, chemische fabrieken, instrumentmakerijen,
meestoven en garancinefabrieken, suikerraffinaderijen, bier-
brouwerijen, tabaksfabrieken en andere werkplaatsen, waaronder