Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
158
van ijzer en glas gebouwd paleis van volksvlijt, in
welks omtrek geheel nieuwe, smaakvolle stadswijken ontstaan.
Al de belangrijke en fraaie gebouwen op te noemen, die
Amsterdam versieren, zou te veel ruimte innemen, als men
weet dat er ruim 50 kerken en bedehuizen, daaronder zeer
schoone, zijn en dat onder de talrijke gestichten van liefda-
digheid menig sierlijk gebouw is te vinden, terwijl verscheidene
maatschappijen en vereenigingen harer waardige lokalen be-
zitten; onder de 300 bruggen zijn sommige die de stad tot
een waar sieraad verstrekken, terwijl ter veraangenaming
verscheidene wallen in wandelingen zijn herschapen en buiten
de Leidsche barrière eene sierlijke wandelplaats is aangelegd.
Wie eenigszins een denkbeeld wil ontvangen van den handelsom-
zet begeve zich op het noordwestelijk eiland, alwaar talrijke
pakhuizen dikwerf met kostbare waren zijn opgevuld, of hij
doorwandele het uitgestrekt entrepotdok, eene stad van ma-
gazijnen , en werpe een blik op de beweging in Ooster- en
Westerdok en vóór het open havenfront. Dozynen stoombooten,
honderde beurtschepen en andere vaartuigen zijn voortdurend
in aantocht of verlaten de stad en zetten Y en binnenwate-
ren leven bij, terwijl de spoorwegen zoowel het binnen-
landsch als het buitenlandsch verkeer bevorderen. Hoewel
het aantal zeeschepen dat in de stad komt lossen vermin-
dert en tot 1200 is gedaald, mag men dit niet als een
teruggang van den zeehandel beschouwen, omdat tegenwoor-
dig vele bodems in het Nieuwe-diep, aan het uiteinde van
het groote zeekanaal, lossen en de koopwaren toch in de
hoofdstad worden opgeslagen; maar evenwel werd met recht
op een korteren weg naar zee gewezen, als eenig middel om
de stoomvaart en daardoor den doorvoei-handel uit te breiden,
en daartoe is dan ook een nieuw, zeer breed eu bijna recht
kanaal dwars door de duinen ten zuiden van Beverwijk
gegraven, waaraan de inpoldering van het Y verbonden is,
daar deze zeeboezem door de ondiepte aan het Pampus zijne
waarde voor de groote vaart verloren heeft. Een groot ge-
deelte der bevolking bestaat van industrie en handwerken;
onder deze laatste zijn er verschillende die bloeien: de goud-
en zil versmederij, de meubelmakerij, de instrumentmakerij,
de tabak- en sigarenfabrieken, de steendrukkerij en boekbin-
derg, maar andere staan bij elders ten achteren. Alleen fa-
brieken van groot belang kunnen wg hier vermelden; deze