Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
156
Enkhuizeu en Hoorn), nemen er aan deel ; nog altijd is eerst-
genoemde stad de hoofdstapelplaats der koloniale voortbreng-
selen, alwaar onmetelijke schatten in entrepot of in magazijn
worden opgeslagen ; in de overige plaatsen is hout-aanvoer
de hoofdzaak, behalve aan de Zaan, alwaar buitendien de
olie- en pelmolens een levendig verkeer met het buitenland
bevorderen.
ƒ) Onder alle provinciën is Noord-Holland die, waarin de
meeste stoomkracht bij de nijverheid wordt aangewend, en
zonder een fabrieksgewest te zijn , viudt men er toch eene
hoogst belangrijke industrie, gedeeltelijk in verband
staande tot de zeevaart en den handel, anderdeels onafschei-
delyk aan groote plaatsen eigen of door energie en toevallige
oorzaken bloeiende; de diamantslijperijen en suikerralSnade-
ryen te Amsterdam, de tallooze verscheidenheid der molens
in de Zaanstreken, de manufactuur-fabrieken te Haarlem be-
hooren tot laatstbedoelde rubrieken. In ongeveer 275 werk-
plaatsen vindt men ruim 3200 stoompaardenkrachten.
§ 125. Amsterdam is wel niet de hoofdstad der provin-
cie , doch die van het geheele Rijk , en maakt door hare uit-
gestrektheid en bevolking van ruim 280000 zielen aanspraak
op den eersten rang; hoewel het landsbestuur eigenlijk te
's Gravenhage is gevestigd, mag de aan de Amstelmonding
langs het niet ingedijkte gedeelte van het Y uitgebreide
wereldstad als het hart van Nederland beschouwd worden,
omdat de grootste kapitalen, de gewichtigste handelslichamen
(Nederl. Bank, Handelmaatschappij enz.), de aanzienlgkste
aanvoeren en het belangrijkst beursverkeer (in goederen,
staatspapieren, wissels en assurantiën) er vertegenwoordigd
zijn. Op eene oppervlakte van ruim 750 bunders, in 90
eilanden afgedeeld, zyn ruim 27000 woonhuizen gebouwd,
die langs de hoofdgrachten prachtige wijken vormen ; de
straten zijn in het hart der stad nauw doch bezoomd met
sierlijke en rijke winkels, vooral langs Kalverstraat en Nieu-
wendijk ; de breede Amstelkaden en vele der overige grachten,
waaronder die der Heeren en Keizers door fraaiheid uitmunten,
zijn verlevendigd door een druk verkeer van schuiten en sche-
pen, doch de zeehandel is uitsluitend te huis in de ruime
Ooster- en Westerdokken en het aan eerstgenoemd grenzend
entrepotdok: 228 groote zeeschepen met ruim 156000 ton