Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
155
teelt neemt toe en bijna 3% van den bodem is met opgaand
of met akkermaalshout bezet, meestal langs den duinzoom of
in het Gooiland; in de drassige streken van Waterland is
de rietmaaieri] van belang , terwijl de bewoners van Wieringen
en Texel zich met wier- of zeegrasmaaierij ophouden. De
aandacht der landbewoners is meer dan vroeger op de be-
waring en aanwending van mest gevestigd, doch kunstmest
en guano worden nog weinig gebruikt, en over het algemeen
dringen verbeteringen slechts langzaam door, meestal nog
met behulp der eigenaars van landerijen in nieuwe polders,
zooals de Anna-Paulowna- en Haarlemmermeer-polders. Buiten
de bloemkweekerijen langs den duinzoom, wordt in Drechter-
land de grond met de meeste zorg bewerkt en gezuiverd.
c) V e e n d e r ij e n. Tusschen Beemster en Schermer, in het
midden der provincie, en ten zuiden van de hoofdstad zijn de
meeste veendergen, die alle baggerturf opleveren, evenwel
niet van de beste hoedanigheid; vi-oeger was deze industrie
er belangrijker dan thans, want de veenbeddingen geraken
uitgeput.
d) Visseherij. Langs de Noordzee-kusten liggen eenige
dorpen, met name Zandvoort en Egmond, welke zich met
schslvisch-, kabeljauw- , tong- en scholvangst bezighouden ;
Enkhuizen , Urk , Marken , Volendam en Huizen bevatten ook
eene aanzienlijke visschersbevolking, die op de Zuiderzee haar
bestaan vindt, terwgl de Rijp nog eenige buizen voor de
groote haringvangst uitzendt. Monnikendam is de hoofdmarkt
der visseherij op de Zuiderzee, de bokking-rookerij is
aldaar nog aanzienlijker dan de wisselvallige ansjovis-zouterg.
Het belangrijkst product der binnenwateren is baars, hierop
volgen paling en snoek.
e) De binnenlandsche handel is door de uitgebreide
betrekkingen van Amsterdam en de Zaanstreek, en de groote
hoeveelheden vee, kaas, wol en veldvruchten, welke ter markt
worden gebracht, hoogst aanzienlgk *); de zeehandel en
het verkeer met de R ij n 1 a n d e n paart zich daar ^vaardig
aan; Amsterdam, Zaandam, Wormerveer, den Helder, Pur-
merend, Edam en Alkmaar (enkele malen ook Medemblik,
*) Van het hoofdproluct: de ronde, zoogenaamde Edimmer kaas wordt meer
dan 10 millioen pond op de markten aangevoerd, waarvan gemiddeld te Alkmaar
42, te Hoorn 24, te l'urmerend 14, te iledemblik 9, te Enkhnizen 6, te Edam
4, eu te Monnikendiim ruim 1 percent.