Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
taren, met eene totale bevolking van ruim één bewoner voor
elke hektare. De grootste afstand in rechte lijn van E ysden
bij Maastricht tot het eiland Rottum, ongeveer zuid naar
noord, bedraagt 41 myl of 65 uur gaans, terwijl de mond
van het voormalig Zwin bij Sluis van het scheipunt
der Nederlandsche en Pruisische grenzen bij Los-
ser, den oostelijken uithoek van Overysel, slechts 36
mgl of 48 uur gaans verwgderd is. Voorwaar een klein stukje
grond, vergeleken met de Oostenrijksche en Zweedsche
rijken, die elk meer dan 10000 vierkante geogr. mijlen be-
slaan, nog niet eens sprekende van Rusland, dat in ons
werelddeel byna 100000 zulke mijlen inneemt; en toch heeft
de geestkracht en volharding onzer voorvaderen
dat Ijleine land tot een invloedrijken staat gevormd.
Onze landgrenzen zyn niet door de natuur aangewezen;
slechts op enkele plaatsen maakt een breede stroom, zooals
de Maas van St. Piet er tot Thorn grootendeels doet, de
afscheiding tusschen Nederland en een naburig rijk; meestal
moeten grenspalen, op korte afstanden van elkander opgericht,
den grilligen loop der grens aanduiden, en al bemoeilijkt
het zoogenaamd Bourtanger moeras aan denoord-oost-
zijde des lands den toegang voor een buitenlandschen vyand,
toch ligt ons land bijna geheel open en eerst meer binnen-
waarts strekken de hoofdarmen der groote stroomen als hulp-
middelen van verdediging.
§ "4. Als wy ons vaderland doorwandelend eene vergelij-
king maken tusschen het eenvoudig natuurschoon van deze
streken en de prachtige, indrukwekkende natunrtafereelen,
welke andere landen en met name de Alpenlandschappen
voor het oog ontrollen, moeten wij ons toch niet stiefmoe-
derlijk bedeeld achten: voor den bewoner zijn die steile
Nederlandsche mijl, die, gelijk de naam kilometer aanduidt, eene
lengte van duizend meter vertegenwoordigt. Het uur gaans, de oude Hol-
landsche mijl, meet 5555,5 meter. Ook de verschillende hoogten zijn in
meters opgegeven, omdat maat-ecnheid de duidelijkheid bevordert; daar een Rijn-
landsche voet gelijk is aan 0,313947 meter en de Parijzer"voet, die
in wetenschappelijke werken dikwerf gebezigd wordt, gelijk is aan 0,32484 meter
kan men desgevorderd de herleiding met meerdere of mindere juistheid gemak-
kelijk volvoeren. Eene oefening van leerlingen en lezers in het overbrengen van
hoogten, afstanden of oppervlakten in verschillende maten is zeker zeer aanbe-
velenswaardig; het maakt vergelijking mogelijk, en zonder deze verliezen de be-
langwekkendste cijfers al hunne waarde.