Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
137
ren te bewaken; ook in andere opzichten is de jacht hier
voordeelig, want hazen, konijnen en hoenders zgn er in overvloed.
c) Visscherij. Maas en Waal leveren zalm, elft en ge-
ringer vischsoorten op, maar van veel meer belang dan de
vischvangst op de binnenwateren is die op de Zuiderzee; door
de Harderwijker en Elburger visschers worden jaarlgks millioe-
nen haringen gevangen en gezouten, en groote hoeveelhe-
den daarvan gerookt om als b o k k i n g in den handel te worden
gebracht; de botvangst is mede zeer aanzienlijk op die plaatsen
en de ansjovis-visscherij evenals overal wisselvallig.
d) Handel. Dezen komt den voorrang toe boven de nij-
verheid, want de ligging van de voornaamste steden aan de
breede stroomen, uit het tuitenland herwaarts vloeiende, vormde
menige stad tot een handels-oord van belang, zoowel met
opzicht tot het binnenland als tot de producten van vreemde
Rijken ; de Rijnspoorweg bevorderde dit buitenlandsch verkeer,
en Arnhem heeft daardoor menige handelsbetrekking van Nij-
megen tot zich gelokt; de aanzienlijke marktplaatsen zullen
bij de wandeling door de provincie worden opgenoemd, doch
men kan zich verzekerd houden, dat vooral in de grootere
steden velen door den handel welvaren, en de drukke stoom-
bootvaart op de rivieren levert wel het best bewijs dat het
vertier er aanzienlgk is; binnenlandsche handel op groote
schaal wordt evenwel slechts in enkele steden en dan nog in
weinig artikelen gedreven, zooals granen, tabak, ooft en hout.
e) N ij V e r h e i d. Behalve de vooral in de hoofdstad bloei-
ende handwerksngverheid bezit Gelderland nogal veel fa-
briekmatige werkplaatsen, en de bekwaamheid der arbeiders
wordt op verscheidene plaatsen door stoom- en waterkracht
geholpen; eenige der belangrijkste takken zullen wg hier noe-
men : de uitgebreidste is de steen- en pannenbakkerij langs
Waal, Rijn, IJsel en Lek, millioenen steenen en dakpannen
produceerend; de papierfabrieken, hoofdzakelijk op de
Veluwe te huis behoorende, meestal door stroomend water, doch
soms ook door stoomkracht geholpen; sigaren- en tabaksfa-
brieken , houtzaag- en oliemolens, gzergieterijen en werktuig-
fabrieken, koperbewerking, spijkerfabrieken, leerlooierijen, bier-
brouwergen, katoenspinnerg en weverg vooral in het Graafschap,
stoelen- en klompenmakerijen te Kuilenburg, en eene garan-
cinefabriek te Tiel komen in de eerste plaats in aanmerking.
§ 113. De hoofdstad Arnhem, met 34000 inwoners,