Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
ligt liier begraven in de Groote kerk; deze is fraai, maar de
overige publieke gebouwen zijn zeer eenvoudig. Bekend ziju de
jaarliiksclie liardzeilpartijen opliet Sneekermeer beoosten de stad.
Het onbelangryk stadje IJlst ligt een uur zuidwestelijk
van Sneek; de 1500 inwoners bestaan van landbouw , handel,
houtzagerij en scheepsbouw.
Workum bestaat uit 2 straten en een paar steegjes be-
nevens een fraai marktplein, doch telt toch nog 3500 in-
woners, met inbegrip vau den zoogenaamden Klokslag van
Workum; door eene vrij lange haven met de Zuiderzee
verbonden, dry ft het eenigen zeehandel, maar veel belang-
ryker is het binnenlandsch verkeer op de omringende meren
en vaarten; er zyn verscheidene potten- eu pannenfabrieken,
oliemolens, kalkovens , eene touwslagerij, eene stijfselfabriek en
twee houtzaagmolens.
Veel onaanzienlijker is het nauwlyks 1000 zielen bevat-
tend Hindeloopen, dat slechts overblyfselen van vroegere
grootheid vertoont, doch voorheen merkwaardig was wegens de
eigenaardige gebruiken en de vreemde kleediug der vrouwe-
lijke bevolking; hoewel de haven aan de Zuiderzee verzand
is, wonen er nog enkele welgezeten familiën en staan er nog
eenige flinke woonhuizen, die thans echter dikwijls minder
waard zijn dan de schatten aan oud porcelein eu versierselen,
welke zij vroeger hebben bevat.
Stavoren aan den zuidwestelijksten hoek telt GOO inwo-
ners en was nog erger in verval dan Hindeloopen, maar
herleeft eenigszins, doordien de haven weder genaakbaarder
is dan vroeger, toen het Vrouwezand den toegang geheel
belemmerde; de kapitale zeesluis is van zeer veel belang voor
de afwatering van het gewest, en wellicht krijgt deze plaats nieu-
wen bloei, wanneer de spoorwegplannen hun beslag ontvangen.
Ten plattelande trekt het noordelijkst gedeelte het eerst
de aandacht: de burgerlijke gemeente het B i 1 d t, met de
dorpen St. Jacobi-, St Anna- en Lieve Vrouwe-Pa-
rochie, telt niet alleen 9000 inwoners, — gelijk kleeding,
tongval en lichaamsbouw aanduiden grootendeels van Holland-
schen oorsprong, — maar de rijke landhoeven zijn vermaard.
Het fraaie dorp Berlikum met 1650 inwoners; Beetgum
en Menaldum beide iets kleiner; het neringrijk Dronrijp
aan den grooten weg van Leeuwarden naar Harlingen met