Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
I-S[lsrl3n[!sch Schooluiussuir}^
^^MSTEBDAM. i
INLEIDING."
§ 1. De kennis van NEDERLAND is een gedeelte der
aardrijkskunde en voor ons hoogst belangrijk omdat dit land
ons vaderland is, en hoe klein ook, een der merkwaar-
digste van Europa.
Het grenst ten oosten aan het koninkrgk Pruisen, tot
het Duitsche Ryk behoorende, en ten zuiden aan het
koninkryk België; in het westen en noorden wordt ons
land door de Noordzee bespoeld.
Deze voordeelige ligging te midden der beschaafdste
landen van de wereld verzekert aan Nederland voortdu-
rend een gewichtig verkeer, waardoor de meer binnenwaarts
gelegen Middel-Europeesche Staten worden voorzien
van hetgeen de zeehandel aanvoert, en vandaar afkomstige
Produkten naar overzeesche gewesten worden overgebracht. De
belangrijkheid dezer handelsbetrekkingen hangt evenwel ook
voor een groot deel af van de maatregelen, welke ter bevor-
dering van het vertier hier en elders worden genomen, en
staat in het nauwst verband met de toegankelijkheid onzer
zeegaten en havens.
§ 2. De gedaante van ons land nadert den vier-
kanten vorm, doch naar het noorden versmalt zg zich, ter-
wijl in het zuid-oosten Limburg zich ver uitstrekt tusschen
België en Pruisen; het grootst gedeelte der grenzen is
daardoor wel langs de landzijde gelegen, doch de Noordzee
vormt zulke diepe inhammen, de mondingen der rivieren zijn
zoo breed en die stroomen zelve zoo bevaarbaar, dat de
natuur Nederland, met een kustzoom van 100 geografische
mijlen lengte, tot een handelsland schgnt te hebben bestemd.