Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
zal trouwens nog gestadig toenemen, want de ligging der
stad is zeer gunstig; slechts zeldzaam belemmert het ys den
toegang, en het grootst verkeer met Holland vindt ook over
deze haven plaats. Drie gewichtige zoutziederijen zijn de be-
langrijkste fabrieken der stad, in wier onmiddellijke omstre-
ken eenige houtzaag- en oliemolens, steen- en pannenfabrieken,
cichoreidrogerijen en kalkbranderijen liggen; eene stoomfa-
briek van werktuigen, eene yzergieterij en verscheidene met
de scheepvaart in verband staande industrieën paren zich
hieraan. De Groote kerk is een der fraaiste van Friesland
en het prachtig stadhuis prijkt in de raadkamer met de por-
tretten der Friesche Stadhouders. Ten zuiden der stad staat op
den zeedyk de Steenen man, een gedenkteeken opgericht
ter eere van den Spaauschen Landvoogd Gaspar Robles, die
veel ten koste legde aan de dijken en vaarten van het gewest.
Er is eene goede en druk bezochte school voor de zeevaart.
Franeker ligt aau de vaart en den spoorweg van Har-
lingen naar de hoofdstad, en is tegenwoordig eene welvarende
landstad, met eene fraaie kerk en het voormalig academie-
gebouw, thans tot provinciaal krankzinnigenhuis ingericht;
de 6400 inwoners houden zich meer op met handel dan met
nyverheid. Bekend is het in 't laatst der vorige eeuw ver-
vaardigd planetarium, vooral omdat een eenvoudig wolkam-
mer, Eise Eisinga van Dronrijp, het samenstelde.
Bolsward ligt iets zuidelijker aan de vereeniging van
verschillende vaarten , heeft drukke markten en 4900 inwoners ,
die bezigheid vinden in steen-, pannen- en pottenbakke-
i-ijen, zwartverweryen en -drukkerijen, oliemolens en wol-
kammerij ; binnen de hooge in plantsoenen herschapen wallen
is de Groote kerk, de fraaiste van Friesland, bezienswaardig,
vooral ook om den schooneu predikstoel en ander snijwerk,
en om de gedenkteekenen van den Frieschen dichter Gysbert
Japiks en enkele voorname Friesche familiën; het stadhuis
is mede bijzonder sierlijk.
Sneek, te midden van veerijke weiden gelegen, met 9000
inwoners, is eene levendige handelplaats, net, welvarend
eu belangrijk door de aanzienlyke boter- en kaasmarkten;
oliemolens, pannen- en steenbakkerijen, kalkbranderijen,
wollenstoffen-weverij en, tabakskerverijen, beuevens twee zeep-
ziederijen, eene bierbrouwerij en eene metaalwarenfabriek ver-
tegenwoordigen hier de nijverheid. De zeeschuimer Lauge Pier