Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
niet onaanzienlijk; de kustvisschers van het eiland Ameland
en van Nes, Wierum, Paessens en het Moddergat vangen
met hun 40tal vaartuigen vooral aanzienlijke hoeveelheden
schelvisschen, voorts schollen, tongen en kabeljauwen; ook
is de schelpenvisscherij op de Wadden niet van belang ont-
bloot. Een blik op de kaart doet zien dat de binnenwateren
aanzienlijk genoeg zijn om veel visch te kunnen bevatten;
dit is dan ook -werkelijk het geval, en de winstgevendste za-
ken worden gemaakt met de palingvangst te Gaastmeer,
Heeg en Workum, die eenen aanmerkelijken handel op
Engeland in 't leven heeft geroepen; de uitvoer bedraagt
immers van die vischsoort jaarlijks wel een ton gouds of meer.
e) Handel. Zooveel vaarten en zooveel wegen roepen een
levendig binnenlandsch verkeer te voorschijn, vooral
te Leeuwarden en Sneek is het marktbezoek verbazend
toegenomen, en met de welvaart op het platteland vermenig-
vuldigden zich ook de behoeften. Velerlei zijn de artikelen
die ter markt worden gebracht of de schippery bezig houden,
maar turf, boter, kaas en granen zyn van het meeste belang.
De buitenlandsche handel is tegenwoordig bijna geheel ge-
richt op Harlingen, dat uitnemend voor de scheepvaart is
gelegen en door eene meer en- meer toenemende stoomboot-
vaart eene der aanzienlykste zeehavens van ons land werd;
Leeuwarden, Dokkum, Workum , Stavoren, Lemmer en Mak-
kum nemen ook deel aan den buitenlandschen omzet: boter,
kaas, rundvee en schapen, steenen eu dakpannen, ci-
choreiwortelen , graan , -wild en visch worden uitgevoerd , terwyl
hout, zout, steenkolen, granen en talk worden aangevoerd.
ƒ) Ny verh eid. Als veeteelt en landbouw hoofdzaken zijn,
treedt natuurlijk de industrie minder op den voorgrond, maar
toch is zij verre van onbeduidend en met de handwerken of
gewone ambachten verschaffen de fabriekmatige inrichtingen,
al zyn er geene op groote schaal, aan velen brood en ruime
verdiensten. Eigenaardig zijn de ruim 80 cichoreidro-
g e r ij e n en de Jouster hangklokvervaardiging, zeer bloeiend
de 120 goud- en zilversmederijen met smaakvolle ma-
gazijnen in de steden; voorts noemen wij een groot getal
houtzaag-, olie-, koren-, gort- en pelmolens, steen- en pan-
nenbakkerijen, kalkbranderijen, touwslagerijen, scheepstimmer-
werven, zeilmakerijen, molenmakeryen leerlooierijen, blok-
makerijen en tabaksfabrieken; de overige takken van nyverheid