Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
alwaar mede over liet algemeen veel welvaart heerscht, al gren-
zen zij aan het Bonrtange r-m o e r a s, te midden waarvan
de eenzame schans van dien naam lag, welke thans als vesting-
werk is opgegeven ; van meer belang zijn er de gemeenten
Wedde, Vlagtwedde, Onstwedde en Bellingwol-
de. — Winschoten is eene bloeiende platteland-stad van
5000 inwoners, in het O Id-A m b t aan drukke waterwegen gele-
gen, de omstreken zijn er vruchtbaar en boomrijk; nevens den le-
vendigen handel vindt men er nog al industrie, eene gasfabriek,
steenbakkerijen, oliemolens, tabaksfabrieken en eene groote
bierbrouwerij. Een uur ten westen van Winschoten ligt het
gehucht Heiligerlee, vermaard in de geschiedenis, omdat
daar Graaf A dolf van Nassau 21 Mei 1568 sneuvelde als eerste
slachtoffer van den tachtigjarigen strijd; een fraai gedenk-
teeken werd er ter herinnering in 1873 opgericht en ingewijd.
Ten noordoosten van deze plaats ligt eene merkwaardige
streek; de vruchtbaarheid spant hier de kroon: Pinster-
wolde met 2500 en Beerta met 3800 zielen zijn er de
aanzienlijkste gemeenten, vooi-al is het dorp Nieuw-Beerta
vermaard door de kostbare en smaakvolle landhoeven der
rijke landlieden, die hunne bezittingen uitbreiden door grond-
aanwinning in den wijden Dollart.
Delfzijl was voorheen eene niet onbeduidende vesting
aan de breede Eemsmonding, maar is thans een klein stadje
van 1600 zielen, ofschoon de gemeente met een paar aan-
hoorige dorpen wel 5000 bewoners telt; het bezit eener vrij
ruime haven en de levendigheid is er dikwgls groot, wanneer
tegenwind vele schepen noopt hier binnen te vallen; de zee-
handel der plaats is ook van eenig belang door den aanvoer
van hout, teer, graan en zaad.
Veel bloeiender nog is het vlek Appingedam, een uur
ten westen van Delfzgl aan het Damsterdiep, met 2000 in-
woners in de kom en dubbel zooveel in de geheele gemeente;
de markten zijn er aanzienlijk en vooral de paardenmark-
ten algemeen bekend.
Het rijke kleiland van Groningen tusschen Eeitdiep, Noord-
zee en al de reeds genoemde oorden gelegen, van ouds H u n-
singo en Fivelgo, is bezaaid met welvarende dorpen,
welke echter uitsluitend belang inboezemen door den welsla-
genden landbouw; in zeer enkelen heerscht industrie, zooals
te Zuidbroek met 2000 zielen; Noordbroek is slechts