Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
maakt eene beplanting der daarvoor geschikte heidevelden
dubbel wenschelgk. Het grootste deel van het gewest bestaat
uit r ij k e k 1 e i p o 1 d e r s, die naar het noorden en oosten
voortdurend in uitbreiding winnen, terwyl, zonderling genoeg,
menig binnenpolder lager ligt dan de pas aan Dollart of
Wadden ontwoekerde nieuwe gronden.
§ 87. De welvaart der bevolking is buitengemeen groot
en geeft aan jong en oud eene eigenaardige onafhankelijk-
heid ; misschien de terugwerking van den vroegeren toestand,
toen enkele heeren het gros der bevolking, de landlieden, meer
dan elders onder den duim hielden; de invloed van de stad
was dan ook zeer groot, de oppermacht niet minder en de
belangen van het platteland werden opgeofferd aan die der
stad; de uitoefening van een aantal neringen werd bijvoorbeeld
daar verboden om het ter markt komen en den bloei hier
te bevorderen. Ruim 90% der bevolking zijn protestantsch,
7'4% roomsch-katholiek en ongeveer 2% israëlietisch; wel-
licht is in geen ander gewest de plattelands bevolking zoo
aan goed volks-onderwijs gehecht, de uitkomsten zijn dan ook
zeer gunstig, en tot voortzetting der studiën biedt niet alleen
de hoogeschool in de hoofdplaats, maar nog menig andere
inrichting goede gelegenheid; nergens treft men zulk een
ontwikkelden boerenstand aan als in Groningen. Aan natuur-
schoon is het gewest in geenen deele ryk en wegens de af-
gelegen ligging is het vreemdelingen-bezoek er niet groot;
de nieuw aankomende bewoner is er dus ook niet zeer ge-
zocht en wordt, zou men kunnen zeggen , een weinig ge-
wantrouwd; maar later, als men zich overtuigd heeft, dat hij
zoo kwaad niet is en zich naar zeden en gewoonten schikt,
keert het blaadje om, en een waarlijk welgemeend welkom
wordt dan toegeroepen.
Onder de provinciale vermaken staat schaatsenrijden boven
aan; dan vloeit het bloed sneller door de aderen en iedereen
viert feest: daar de winterkoude hier eenigszins gevoeliger is
dan in de meeste andere onzer gewesten, onderanderen ook
wegens het gemis van beschuttende bosschen of hoogten, be-
geeft men zich op 't ijs als er in Holland nog niet aan
kan gedacht worden.
§ 88. De bevolking houdt zich vooral bezig met land-
bouw, veeteelt, turfgraver ij, handel en eenige n ij v e r-