Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
\
96a
gen zijn opgericht ter bevordering van wetenschappen en
kunsten, waarvan vele bij de beschrijving der steden zullen
worden vermeld, zoodat wij hier alleen enkele der gewichtigste
opnoemen: de Koninklgke Akademie van Wetenschappen, die
der Beeldende Kunsten, het Nederlandsch Aardrgkskundig
Genootschap en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te
Amsterdam; de drie eersten de aankweeking van weten-
schap en kunst beoogende, de laatste met het doel de volks-
beschaving praktisch te bevorderen ; — Teyler's stichting
en de Nederlandsche Maatschappy ter bevordering der Nij-
verheid te Haarlem, de eerste meer aan studie, de
tweede aan de belangen der nijverheid gewijd; — de Maat-
schappij van Nederlandsche letterkunde te Leiden; — de
Hollandsche Maatschappij van fraaie kunsten en wetenschap-
pen en het Koninklyk Instituut van Taal-, Land- en Volken-
kunde te 's Hage; — het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
te Delft; — de Maatschappij ter bevordering van toon-
kunst en het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam, waarvan vooral de eerstge-
noemde maatschappij zich op praktisch gebied beweegt; de
Provinciale Genootschappen ter bevordering van wetenschap-
pen en kunsten te Middelburg, Utrecht, 's Hertogen-
bosch en Leeuwarden.
§ 84. Het is niet alleen in deze wetenschappelijke,
de beoefening der kunsten bevorderende richting, dat ons
land met goede instellingen prykt, wy mogen ons ook ver-
heugen in een aantal vereenigingen van personen en kapi-
talen, die de ontwikkeling der welvaart ten doel hebben; ook
deze lijst, ware zij volledig, zou te breed worden, doch zonder
stilzwijgen mogen niet voorbygegaan worden inrichtingen
als: de Nederlandsche Bank, opgericht met de bestem-
ming het geldelijk verkeer tusschen handelaars en partikulie-
ren onderling of ook voor het Ryk te vergemakkelyken; de
Nederlandsche Handelmaatschappij, die de bevorde-
ring van handel, scheepvaart en nijverheid ten doel heeft, en
zich belast met den overvoer en verkoop der Oost-Indische
produkten voor rekening van het Gouvernement; de vereeni-
gingen tot ontwikkeling van volksvlijt, die daartoe hoofd-
zakelyk door tentoonstellingen medewerken, benevens zoovele
andere maatschappijen, verzekering op het leven, tegen brand-
of zeeschade, of dergelijke nuttige bedoelingen beoogende, die