Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
polyteehuisclie school te Delft, eene landbouwkundige school
te Wageningen, eene handelsschool te Amsterdam,
eene handels- en nyverheidsschool te Enschedé, de militaire
instellingen te Breda, Kampen, Schoonhoven, Nieu-
wediep , Amsterdam en Utrecht zorgen met eenige
zeevaartkundige scholen en nog menige andere inrichting voor
de opleiding tot speciale vakken.
§ 82. Ook voor geleerde studiën en het verkrygeu
van akademische graden is de gelegenheid opengesteld; de
gymnasiën bereiden daartoe voor door het onderricht in
oude talen en andere noodzakelijke takken van onderwys,
en te Leiden, Utrecht en Groningen zijn ryks-
universiteiten voor de f'akulteiten der godgeleerdheid, rechts-
geleerdheid, geneeskunde, wis- en natuurkunde, letteren en
wijsbegeerte opengesteld; te Amsterdam is eene gemeente-
universiteit, alwaar evenzeer gelegenheid bestaat den graad
van doctor in ■ ene der genoemde fakulteiten te verkrijgen. De
roomsch-katholieken, lutherschen, remonstranten, doopsgezin-
den, christelijk gereformeerden en Israëlieten bezitten afzonder-
lijke seminariën ter opleiding hunner geestelijken; ook bestaan
er bijzondere inrichtingen voor de bekwaming tot genees-, heel-
en verloskundige, tot militair geneeskundige en tot veearts.
Ook voor de opvoeding en het onderwijs van blinden eu
doofstommen is gezorgd; trouwens in het kort kan men zeg-
gen , dat in Nederland de gelegenheid is opengesteld om
zich in allerlei richting te bekwamen.
Tot het bereiken van het groote doel, dat het veelzijdig
onderwys in dezen tijd beoogt, zijn eon aantal ryks- en open-
bare verzamelingen van boeken , handschriften , naturaliën ,
penningen, oudheden en werktuigen in de akademie-steden
en in andere groote plaatsen van het Ryk voor een ieder toe-
gankelijk gesteld; met de kabinetten van schilderijen, pren-
ten en zeldzaamheden, en met de botanische tuinen vormen zij
een geheel, dat in geen land van gelijken omvang wordt
overtroffen, daar een aantal bibliotheken, verzamelingen en
kabinetten van partikulieren, steden en genootschappelyke
instellingen zich waardig scharen nevens de pasgenoemde rijks-
en openbare verzamelingen.
§ 83. Dit brengt ons van zelve tot de vermelding, dat
er in Nederland tal van maatschappyen of vereenigin-