Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
te lij ken godsdienst toegedaan, terwijl ongeveer 70000
Israëlieten den Mo'zaïsclien eeredienst belijden.
Het op § 52 volgende overzicht doet zien in welke verhou-
ding de belangrgkste afdeelingen der Christelgke kerk in de
verschillende gewesten tot elkander ttaan; het blijkt daaruit
dat in het noord-oosten de Hervormde leer bgna uitsluitend
wordt beleden, in het zuiden daarentegen de overgroote meer-
derheid den Roomsch-K ath olieken eeredienst is toegedaan,
terwijl beide in de middelste provinciën zeer dooreenge-
mengd voorkomen en de Hervormden het grooter aantal uit-
maken. Bij de laatste algemeene volkstelling waren er:
1956852 met 1343 gemeenten
Nederduitsch-hervormden
Waalsch- »
Remonstranten
Christelijk-gereformeerden
Doopsgezinden
Evangeliscli-Lutherschen
Herstelde evangel.-Luthers
Hernhutters
Engelsche Episcopalen
Schotsche gemeente
Engelsche Presbyterianen
Roomsch-Katholieken
Oud-Roomschen
Grieken
Nederduitsche Israëlieten
Portugeesche »
Onbekenden
te zamen ongeveer 2800 kerken en kapellen bezittende.
Het kerkbestuur van ieder Protestantsch genootschap,
met uitzondering der Doopsgezinden die geen centraal bestuur
hebben, berust in handen eener vergadering van afgevaardig-
den, Synode genaamd; voorts zijn de belangen der gemeenten
van de Hervormden aan provinciale collegiën toevertrouwd,
de provinciën weder in klassen verdeeld, en de klassen ein-
delijk in ringen, ieder van 5 tot 25 gemeenten bevattende,
die elk door een kerkeraad worden bestuurd; het geldelijk be-
heer betreffende den eeredienst is voor iedere gemeente op-
gedragen aan eene kerkvoogdij. Het Evangelisch-Luthersch
kerkgenootschap telt ook 7 ringen.
Als Roomsch-Katholiek gewest is Nederland ver-
deeld in 5 dioceesen, namelijk het Aartsbisdom Utrecht
10258 » 17
5486 » 20
107123 » 390
44227 » 126
57545 s 50
>n 10522 » 8
311 » 2
456 » 2
84 » 1
417 » 4
1307765 » 982
5287 » 16
32 » 2
64478 » 167
3525 » 2
5161 » —