Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
00
ken. In Nederland is onkreukbare eerlijkheid een
kenmerkend sieraad der rechters.
§ 75. De eigenlijke uitvoerende macht is opgedragen
aan de Ministers en de ambtenaren, die onder hunne
bevelen bij de verschillende afdeelingen van bestuur werkzaam
zijn. Er zgn acht ministers aan het hoofd geplaatst van
evenzooveel departementen; zij zijn die van:
Binnenlandsche zaken: belast met al wat betrekking
heeft op het algemeen binnenlandsch bestuur, de militie en
schutterijen, het onderwys, de kunsten en wetenschappen,
het armwezen en de gezondheidsmaatregelen.
Waterstaat, Handel en Ny verheid: belast met het-
geen betrekking heeft op waterstaat, openbare werken, spoorwe-
gen, toezicht op het stoomwezen, de posteryen en de telegrafie.
Justitie: waaronder, behalve het reeds beschreven rechts-
wezen , de regeling der politie behoort; het gevangeniswezen,
de jacht en visschery zyn zaken, die mede onder dit depar-
tement behooren.
Financiën: belast met de zorg voor 's lands inkomsten
en uitgaven, de regeling der nationale schuld, het kadas-
ter, het muntwezen en 4® burgerlyke pensioenen.
Oorlog: waaronder ressorteert al wat met de verdediging
te lande in verband staat, het onderhoud van leger en vestingen.
Marine: hieronder behoort de verdediging onzer zeegaten,
kusten en koloniën, zoowel het personeel (de benoemingen)
als het materieel (de vloot).
Koloniën: belast met de zaken betreffende het burgerlyk
en staatkundig opperbeheer der bezittingen in vreemde
werelddeelen, de verdediging, de kuituren, de belastingen,
de overbrenging der produkten naar het moederland.
Buitenlandsche zaken: de betrekkingen met het bui-
tenland onderhoudende en regelende, door en met de Neder-
landsche vertegenwoordigers en consuls in den vreemde, en die
vanwege vreemde mogendheden hier te lande aangesteld.
De belangen der eerediensten zyn toevertrouwd voor zoo-
veel de toepassing der wettelyke bepalingen betreft, aan den
minister van Justitie, en wat het beheer der toegestane geld-
middelen aangaat aan den minister van Financiën.
§ 76. Een goed geregelde Staat wordt wel eens bij een
goed ingericht huisgezin vergeleken, en in nauwlettende zorg
voor de belangen van al de leden van het maatschappelyk