Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
tij cis den voorzitter, die den titel van Burgemeester voert,
zelf ook als lid van den raad verkiesbaar is, en in het dage-
Igksch bestuur wordt bygestaan door een getal van twee tot
vier, uit de raadsleden te kiezen Wethouders.
In korte trekken is hier het algemeen, provinciaal
en gemeentelijk bestuur geschetst, en men bespeurt
uit het medegedeelde, hoe aan de natie de meest voldoende
waarborgen zijn verschaft, dat hare belangen niet worden
uit het oog verloren.
§ 74. Neveus de Wetgevende Macht bestaat in eenen
goedgeordenden constitutioneelen staat een macht, die waakt
voor de richtige toepassing en uitlegging van de
verschillende wetten en verordeningen, in de
eerste plaats van de bepalingen, voorkomende in de alge-
meene wetboeken van burgerlijk recht, van koophandel,
van strafrecht en van burgerlijke rechts- en strafvordering,
welke tot grondslag voor de uitspraken der rechterlijke
collegiën dienen; de leden der rechtbanken van de verschil-
lende rangen worden voor hun leven aangesteld, tenzij een
rechterlijk vonnis hen onwaardig verklaart de betrekking te
bekleeden. De Hooge Raad is voor het geheele rijk het
opperste gerechtshof, hij heeft het toezicht op de rechtspraak
van alle rechterlijke collegiën en kan de uitspraken dezer ver-
nietigen en herzien ; hij is tevens de rechtbank voor alle Hooge
Staatsbeambten en voor de leden der Staten-Generaal. De
vijf Gerechtshoven oordeelen onderanderen, met uitzon-
dering van de aan den Hoogen Raad opgedragen zaken, over
alle misdrijven waarop eene onteerende straf is bedreigd en
in hooger beroep over de correctioueele en burgerlijke zaken,
waarin door de rechtbanken in hun ressort vonnis is gewezen.
De Rechtbanken, in ieder arrondissement gevestigd, ne-
men kennis van alle aan hooger beroep onderworpen vonnissen
door de kantonrechters gewezen en wijzen vonnis in de aan-
gebrachte verschillen en de met correctioneele straffen be-
dreigde misdreven, ingeval de vorderingen of straffen een
zeker bedrag niet overschrijden. De Kantonrechters ein-
delijk worden over een rayon van eenige gemeenten aangesteld
en vonnissen over alle zaken van minder belang, zooals vor-
deringen beneden ƒ 200, overtreding van politie-reglementen
en mondelingen hoon, en zijn in velerlei opzichten geroepen
tegen de verkorting der belangen van minderjarigen te wa-