Boekgegevens
Titel: Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Auteur: Kuyper, J.
Uitgave: Leeuwarden: Hugo Suringar, 1878
Leeuwarden: Corporatieve Handelsdrukkerij
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-562
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201128
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederland, zijne provinciën en koloniën: land en volk beschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
fmmmmmmm
kondigt en uitvaardigt, zoodat de wetgevende macht
door den Koning met de beide Kamers der Staten-Gene-
raal wordt gedeeld. De Koning kan de wetsvoorstellen,
waarmede hij zich niet vereenigt, in overweging houden en
de uitvoering schorsen. Zoodra er geene behoorlijke overeen-
stemming bestaat tusschen de zienswyze der Ministers
en die van de meerderheid der leden van één der Kamers
of der beide Kamers, heeft de Koning het recht óf zijne
Ministers te ontslaan, óf beide, óf wel één der Kamers te
ontbinden, in welke twee laatste gevallen binnen 40 dagen eene
nieuwe keuze van vertegenwoordigers moet worden gedaan.
Een der gewichtigste gedeelten der bemoeiingen van regee-
ring en vertegenwoordigers is het jaarlyksch onderzoek van
de begrooting van inkomsten en uitgaven der verschillende
departementen van bestuur en van de overzeesche bezittingen;
het geldelijk beheer wordt gecontroleerd door eene Alge-
meene Rekenkamer, waarvan de leden door eene levens-
lange benoeming een geheel onafhankelyk standpunt bekleeden.
§ 73. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat in
Europa uit de elf provinciën: Noordbrabant, Gel-
derland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Overysel, Groningen, Drenthe
en Limburg. In ieder dier gewesten wordt door den Ko-
ning een Commissaris aangesteld ter uitvoering zijner
bevelen en tot toezicht op de verrichtingen der Provinciale
Staten, die telkens voor den tijd van drie jaren op onge-
veer dezelfde wyze als de leden der Tweede Kamer worden
gekozen, over de belangen en het binnenlandsch bestuur der
provinciën raadplegen en besluiten, van naby toezien op de
handelingen der gemeente-besturen, daartoe gemeenlijk slechts
een paar maal 's jaars bijeenkomende, doch uit hun midden
een Collegie van Gedeputeerde Staten benoemende,
waaraan de dagelijksche leiding en uitvoering van zaken is
toevertrouwd; in de vergaderingen dezer beide Collegiën is
de Commissaris des Konings voorzitter.
Iedere gemeente bezit een afzonderlijk bestuur om de huis-
houding der gemeente te regelen; een Raad van 7 tot 39
leden, naar gelang der bevolking, wordt tot dat einde ge-
kozen door meerderjarige ingezetenen, die overeenkomstig
met de plaatselyke gesteldheid ƒ 10 tot ƒ 80 in de direkte
belastingen betalen; de Koning benoemt telkens voor zes jaar