Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
wil. De plaats heeft eene drukke stoomvaart op Engeland
en handel met Groot-Britannië, Noorwegen en de Oostzee-
landen. Zij bezit een Gymnasium , eene hoogere burgerschool
met 4-jarigen cursus, eene burger dag- en avondschool, en
eene zeevaartkundige school.
Bezienswaardig zijn:
het Stadhuis met de portretten der Friesche Stadhou-
ders — de Nieuwe kerk — het Gedenkteeken voor Simon
Stijl en ten Z. der stad dat van Caspar Robles, de stee-
nen man. '
De dichter Simon Stijl is hier geboren, 1731 f 1804.
Makkum, een aanzienlijk vlek met eene haven, pannebak-
kerijen en kalkbranderijen.
Workum *, bestaat uit eene lange straat, ligt een halfuur
van de zee, heeft scheepstimmerwerven en eenigen zeehandel.
Hindeloopen *, aan 3 zijden door de zee omgeven. De in-
woners zijn door hunne taal en kleeding van de overige
Friezen onderscheiden. Vroeger dreef het een vrij leven-
digen handel, die thans door het verzanden der kust ech-
ter gering is.
Stavoren *, eene der oudste plaatsen van Friesland, strekte,
zoo men wil, in vroegere tijden het Friesche hof ten ver-
blijf. Het dreef vroeger veel handel op de Oostzee, maar is
thans door het verzanden der haven geheel vervallen; het
heeft nog geen 600 inwoners. Bekend is de legende van
het vrouwtje van Stavoren. —
Het Roode Klif — het Vrouwezand.
De Lemmer heeft een drukken handel en veel scheepvaart
vooral uitvoer van turf.
Hol werd aan de N. kust; de toren dient tot zeebaak. Hier
is het veer op Ameland.
F e r w e r d eene welvarende landbouwende gemeente.
Lieve Vrouwe- i parochie bezitten der^kste hofsteden
St. A n n a- van Friesland, bekend onder den naam
St. Jacobi- ' van de Bildtstreek.
Sexbierum, ten N. van Harlingen. Hier werd de zeeheld
Tjerk Hiddesz. de Vries geboren, 1622 f 1666.
Kimswerd, bij Makkum, geboorteplaats van Lange Pier.
Koudum, bij Hindeloopen, de geboorteplaats van den zee-
held Jacob Binkes. De kerktoren dient tot baken.
Molkwerum, het Friesche doolhof — eigenaardige kleeding.
Aan of dicht bij de vaart van Leeuwarden naar de
Lemmer:
Sneek *, hoeft de grootste boter-en kaasmarkt van ons Land.
Bezienswaardig zijn:
3*