Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
In 1810 vond Napoleon goed het koninkrijk Holland
"bij Frankrijk in te lijven, nadat hij reeds vroeger Noord-Brabant
en een gedeelte van Gelderland met zijn rijk vereenigd had.
In 1813 werd ons land van de Pransche overheersching ver-
lost en Willem Frederik, de oudste zoon van den laatsten
stadhouder Willem V, werd nu als Souvereine-Vorst van
Nederland uitgeroepen.
In 1815 werden de Zuidelijke Nederlanden, door
de beschikking van de voornaamste Vorsten van Europa met
de Noordelijke tot één rijk vereenigd onder den naam van
het Koninkrijk der Nederlanden.
Door eene omwenteling, in 1830 begonnen, scheurde zich
het Zuiden van het Noorden , nam den naam van België
aan, en ontving reeds in het volgende jaar een koning, in
den persoon van Leopold, prins van Saksen-Koburg.
Het nu door ons bewoonde Noorderdeel bleef aan zijn wet-
tigen Vorst getrouw en stortte aanzienlijke sommen in 's Rijks
schatkist, om in de dringende behoeften van het Vaderland
te voorzien. Ieder, die zijn Vorst lief had en strijden kon,
wapende zich en snelde naar de grenzen, om deze tegen de
invallen der Belgen te verdedigen. Ondanks de betoonde dap-
perheid en de opofferingen der Noord-Nederlanders, werd Ko-
ning Willem I door de groote mogendheden genoodzaakt, het
nieuwe koninkrijk België te erkennen in 1839.
Ons vaderland heeft den naam van Koninkrijk der
Nederlanden behouden, doch wordt thans veelal ter on-
derscheiding van België of de Zuidelijke Neder-
landen, Noord-Nederland geheeten.
Regeeringsvorm. De Regeering is een door wetten bepaalde
Monarchie. De Kroon is opgedragen aan Z. M. Willem III
(geb. 1817) met den titel van Koning der Nederlanden, Prins
van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg, Hertog van
Limburg enz. De Kroon is erfelijk in de mannelijke en bij ont- .
stentenis in de vrouwelijke linie.
De Koning is onschendbaar, de Ministers zijn verant-
woordelijk voor elke regeeringshandeling tot hun departement
behoorende. De Koning bezit de uitvoerende macht, heeft het
opperbestuur over de Witenlandsche betrekkingen en de kolo-
niën, verklaart oorlog, maakt vrede, sluit verdragen met
andere mogendheden en is opperbevelhebber over leger en
vloot. Hij heeft het recht van de munt, verleent adeldom,
benoemt tot ridder, en kan gratie schenken van straffen.
De Kroonprins draagt den titel van Prins van Oranje,
is op achttienjarigen leeftijd meerderjarig en heeft zitting in
den Raad van State.