Boekgegevens
Titel: Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Auteur: Lagerwey, J.
Uitgave: Amsterdam: C.L. Brinkman, 1871
4e, verb. en verm. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5790
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201119
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Nederland
Trefwoord: Geografie, Nederlandse koloniën, Nederland, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Lagerwey's Aardrijkskunde van Nederland en zijne overzeesche bezittingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ALGEMEEi\ OVERZICHT VAIV NEDERLAXD.
Korte schets der Geschiedenis. Het koninkrijk der Neder-
la n de n werd reeds vóór Chr. geb. door Germaansche volksstam-
men bewoond, maakte van de tot de lO''''eeuw een deel uit
van het Frankische, en van de 10 eeuw tot 1548 van het Duit-
sche rijk. In dat jaar werden zij onder den naam van Bour-
gondische Kreits met Oostenrijk vereenigd, terwijl Karei V
de Nederlandsche gewesten in 1555 aan zijn zoon Philips II
afstond, die hem in 1556 als Koning van Spanje opvolgde.
Van de 10= eeuw af waren deze gewesten door graven, her-
togen en heeren geregeerd geworden, totdat in 1543 Ka-
rel V al de 17 gewesten onder zijn bestuur vereenigde.
In 1581 onttrokken de Noordelijke gewesten, die reeds van
1568 tegen Philips II gestreden hadden, zich aan de Spaansche
overheersching, handhaafden hunne vrijheid en vormden afzon-
derlijk een gemeenebest, dat door Spanje in 1648 als een vrijen
en onafhankelijken staat erkend werd, en tot 1795 bleef bestaan
onder den naam van Republiek der Zeven Vereenigde
Pr ovin ciën.
De Zuidelijke gewesten bleven onder Spanje en werden nu
Spaansche Nederlanden genoemd; maar toen zy in het
jaar 1713 door Spanje aan Oostenrijk werden afgestaan, ont-
vingen ze den naam van Oostenrijksche Nederlanden en
behielden dien, totdat ze in 1793 met Frankrijk werden ver-
eenigd. De Noordelijke gewesten vormden een bloeijenden en
machtigen staat, vooral onder Jan de Wit , prins Willem III
en Heinsiüs. Hun aanzien verminderde echter na 1713, en in
1795 vormden zij zich tot een nieuw gemeenebest, onder den
naam van Bataafsche Republiek, dat onder verschillende
vormen van bestuur tot in 1806 bleef bestaan. Toen werden
zij door den keizer der Franschen, Napoleon Bonaparte, on-
der den naam van Holland tot een koninkrijk verheven,
waarover hij zijn broeder Lodewijk Napoleon als koning
aanstelde.