Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
7
74 »IJBELSCH«
3. d. w.einde nam. — Hier ziet men duidelijk, da
»9*4— geregtigheid verhoogt een volk.
g. De Profeten, wellce inzonderheid in!
dit tijdvak onder de Israêlit/n leefden, had-)
den een tweeledig doel, om de flechten te
. vermanen, en de braven te vertroosten.!
Hiertoe hielden zij aan het volk voor, hoe
dat het beftemd was tot de bewaring vani
' de kennis des eenigen gods, en hoe fchan-|
delijk dus hunne afgoderij ware. Vervol-j
gens kondigden zij hun ftrafgerigten aan
die als gevolgen hunner overtreding zouden|
komen, ten einde hen daardoor tot zeden-
verbetering, vernedering en berouw te no-
pe». Daarop toonden zij, hoe die vsrbe-
tering beftaan moest, niet zoo zeer in offsr-
( handen en plegtigheden , maar vooral iiï
eene veranderde ^denkwijze en deugdzaam
V gedrag. Eindelijk gaven zij An uitzigt op
.. . betere tijden, om den ondeugenden met
moed aan hunne verbetering te doen wer-
ken, en den deugdzamen onder de volk»i
rampen op te beuren. Hieruit ziet men',
hoe nuttig deze mnnnen waren voor deB
- j godsdienst en het volksgeluk.
1 4. Het doel van god, om de kennil
« van Hem eens meer algemeen te doen wor<
1 den, begon zich reeds meer en meer te ont<
t _ wikkelen. Hij liet dus reeds in dit tijdvak
aulke voorberoidfelen gebeuren, die een«
jï; maal bewerkftelligen moesten, dat het on«
derfcheid van volk kon opgeheven worden,
Door de Profeten liet hij de hoop op eener
Verlosfer, en op betere tijden voor der.
godsdienst , gedurig herhalen , hoe meei
de tijden verliepen, hoe duidelijker dit ge'i
W)ukt werdj hoe Utcr dc Profeten leefi
den?