Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
c c s c H I E i> X N i s.
3. In hct Christendom is nu de ware }■ b. c* g,
i kennis van god, en van den redelijken, '
i ziiiveren, geestelijken dienst van god verr
! vat. Elk Christen kan zich dus verheugen ,
j te behooren tot die maatrchappij, welke ter
« verlichting, zedelijke befchaving en geluks-
\ bevordering van het menschdom alleen ge-
i fchikt is. Daar het Christendom, echter, nog
: niet is wat het zyn kOnde, en de goddelijke
'i beloften op eene grootere uitbreiding van
< hetzelve doen hopen, moet elk belijder
! van hetzelve, naar zijne krachten, tot
deszelfs bloei medewerken, en hierom
j cod bidden.
4. Offchoon het Joodfche volk nooit we»
( der worden zal, hetgene het geweest is, zijn
1 er echter gronden, die een beter lot voor
; hetzelve doen verwachten. Men moet de Jo-
! den in den ftaat hunner omzwerving, zonder
verachting , met medelijden befchouwen,
1 en om hunne overtuiging van de waarheid ■
; tot god bidden,
5. De BIJBELSCHE GESCHIEDENIS
1 moet van elk, vooral ook van kinderen, met
( opmerkzaamheid gelezen worden, om zich
' van GODS bijzondere regering over al-
1 les ' te laten overtuigen, en, gelijk door
: de kwade voorbeelden afgefchrikt , alzoo
■ door de goeden geleerd en beftuurd te
■ worden.
VRA.