Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon
Deventer: J.H. de Lange
Groningen: J. Oomkens, 1813
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
4e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9204
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201033
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
• OESCHIEDENIS. II?
X. Paulus kwam te Jeruzalem, toenJ.^-C. e.
£ LIX landvoogd was. Terwijl hij nu,
P aanraden van de overige Apostelen, in
tempel ging, om eenige plegtigheden,yeram- *
den Joodic;hen Godsdienst voorgefchre-woordt
te verrigten, begonnen eenige Jo^^^"
jgen hem een oproer, waarbij zich ande-
rn voegden, hem" van Godsdienstfchennis
jefchuldigende, omdat men nijdig en ver-
jjtterd op hem was, daar hij door hen be-
bouwd werd als een'afvalligen Jood. De
\omeinfche bevelhebber lysias nam pau-
jus in zijne belcherming, en wanneer de
apostel van den Joodfchen Raad geene
)rijfpraak kon erlangen, maar eenige Jo-
len het op zijn leven toelegden, werd hij
lij nacht naar Cefarca ( de verblijfplaats van
ien landvoogd) gezonden, om zich voor
.'elix te verantwoorden. Deze werd door
Ie redenen van paulus zoo getroffen en
jintreerd, dat hij van deszelfs onfchuld over-
iuigd fcheen: maar, om de Joden te her
üagen, hem zoo lang gevangen hield, dat
Kijne landvoogdij geëindigd was, en de ge-
hangene aan zijnen opvolger moest over»
i;eleverd worden (*).
: XI. Paulus werd vervolgens ook van Pao»
fESTUS verhoord, en naderhand deed hij^^J^^"®*^
700r dezen en a o r i p p a , die juist met en naar
üjne zuster e e r e n i c e bij hem was', eene ü»»« go-
redevoering, die allen trof, zoodat de^""'*"^'''
.andvoogd paulus wel ontflagen zoude
hebben, indien hij zich in zijn e?rfte ver-
hoor niet op den Keizer beroepen had.
Nu werd PAULUS onder opzigt va»
H 4 W»
;; Hand. XX~XXIV,
k