Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOOIIBEKICIIT.
EERSTE DRUK.
Eene veeljarige ondervindimj bij het ouderwijzen van geschie-
denis opgedaan, heeft bij mij de overtuiging gevestigd^ dat eene
andere dan tot nu gebruikelijke inrichting der leerboeken^ het
onderwijs in de geschiedenis van meer nut kan doen zijn voor
het leven.
Ter bereiking van dit doel is het mijn streven geweest ••
1. Be onttcikkeling der menschheid op den voorgrond te stellen.
2. Eene groote plaats in te rninien aan het maatschappelijk
en staatkundig leven der volken, ten einde bij de leerlingen de
overtuiging te vestigen, dat ieder burger in de zaken, die het alge-
meen welzijn betreffen., belang stellen, en zijne burgerplichten
met de meeste getrouwheid nakomen moet.
3. Eene zelfde maat te houden voor de zedelijke waardeering
van de daden en de toestanden van verschillende personen en
volken ; — waardoor niet weinig, van hetgeen in vorige eeuwen
door tijdgenooten Groot en Vroom werd genoemd, minder gunstig
is voorgesteld, en omgekeerd.
4. Een vorm te vinden, die het onthouden der hoofdfeiten,
maar vooral het verkrijgen van een beeld van den levenstoeg
des menschdoms gemakkelijk maakt; — loaartoe eene menigte
namen van vorsten, veldheeren en veldslagen, die najiet ver-
laten der school, en wel zonder schade, in den regel vergeten
toorden, onvermeld moesten blijven. Veel toch, dat den geschied-
kundige belang inboezemt, is van minder geicicht voor den be-
schaafden mensch, die van een ander vak hoofdstudie maakt,
althans aan vele andere vakken insgelijks tijd behoort te tcijden,—
Be vele jaartallen in het toerkje zijn meestal van () voorzien,
ter aanduiding, dat het de bedoeling niet is ze alle van buiten
te laten leeren.
5. Be belang stelling der leerlingen op te wekken door het
vermelden van feiten, die de leeraar als aanknoopingspimt kan
bezigen, om vergelijkingen te maken met de toestanden der
hedendaagsche maatschappij.
1871.