Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
en verkoopt, betaalt eene boete van achtmaal de w^aarde
der goederen. Om over eene rivier gezet te worden,
moet den koning veergeld worden betaald overeenkom-
stig de gegoedheid der personen, die worden overgezet,
en de waarde der koopgoederen, die zij bjj zich hebben.
Aan de bleekers is voorgeschreven, dat zy het goed
hunner klanten stuk voor stuk op eene gladde plank
van den homhax heptaphyllum moeten wasschen en
zorgen, dat het goed van den eenen persoon niet ge-
raakt onder dat van een anderen. De wever, wien men
een zeker gewicht aan katoenen garens heeft ter hand
gesteld, moet er een weefsel van leveren, dat een tiende
meer weegt, wegens het rystwater, dat erin wordt op-
genomen; zorgt hij hiervoor niet, dan is hij verplicht
boete te betalen.
Tegen het einde van de 5<le eeuw v. C. deed zich
onder de Hindoes een merkwaardig man voor. De over-
levering noemt hem Sidharta, maar 't meest is hij be-
kend onder een zyner vele bijnamen, vooral dien van
den Boedha of den Verlichte. Nadat hij den zielevi-ede,
dien hg zocht, vergeefs had trachten te verkrijgen door
ijverig het onderwijs der Brahmanen te volgen en hunne
voorschriften na te komen, beproefde hij te slagen door
zich als kluizenaar geheel van de wereld af te zonderen
en al z\jn tgd aan boetedoeningen te besteden. Toen
werd het hem duidelyk, dat zijn doel niet te bereiken
was door uiterlijke werken en godgeleerde kennis, maar
door te streven naar reinheid in denken en handelen,
barmhartigheid en zelfverloochenende liefde jegens den
naaste; niet door het zelfzuchtig jagen naar eigen ver-
lossing, gelijk de Brahmanen, maar vooral door de be-
vordering van het geluk zijner medemenschen. Nu trok
hg als een bedelaar door het land, predikende, dat wie
hem volgde en zijne leer aannam van de kwellingen
van smart, ziekte, ouderdom en dood bevrijd kon wor-