Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
237
rekend, indien zij haar echtgenoot bij diens overlijden
in den dood volgde. De geboorte van een zoon werd
op hooger prijs gesteld dan die eener dochter, en de
Friezen leverden vrouwen aan de Romeinen om de hun
opgelegde schatting te voldoen. Toch verhief zich bij
de Germanen de vrouw boven den toestand van onder-
geschiktheid, waarin zij zelfs bij de Grieken en Romei-
nen werd gehouden. Gelijk dapperheid voor den man,
zoo was kuischheid het hoogste sieraad der vrouw. Zij
stond haar echtgenoot als eene trouwe gezellin in geluk
en ongeluk ter zijde, droeg zorg voor den landbouw en
de huishouding, volgde hem in den krijg, voorzag hem
daarbij van spijs en drank en wakkerde door hare toe-
spraak zijn moed aan. P]r zijn voorbeelden, dat wijkende
gelederen door het smeeken der vrouwen weder tot
staan gebracht werden, den aanval hervatt'en en zege-
vierden. Verstandige vrouwen bezaten een grooten in-
vloed, daar zij in moeilijke gevallen geraadpleegd, en
somtijds als wezens, met eene geheimzinnige, hoogere
kennis begaafd, beschouwd werden (Vellëda). Ook werd
de list, wraak- en moordzucht der vrouw gevreesd. In
eene der oudste Germaansche oorkonden, de Edda, leest
men: „Niemand vertrouwe de woorden van een meisje,
noch hetgeen eene vi'ouw tot u spreekt; want liaar
hart werd geschapen op het draaiende rad, ongestadig-
heid woont in de borst der vrouw."
De Germaan stelde grooten prijs op een talrijk kroost.
Het aantal kinderen te beperken door ze om te bren-
gen, gelijk bij zooveel andere volken geschiedde, achtte
hij een gruwel. Slechts mismaakte kinderen liet men
in moerassen stikken. De moeders voedden de kinderen
zonder eenige weekelijkheid op. Ongekleed liepen zij
in den zomer rond of spartelden en zwommen zij in
het heldere water. Als jongelingen oefenden zij zich in
de kimsten van den oorlog, en als zij op eene volks-