Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
226
om hurme plaats door koorddansers te doen innemen.
Meer in den smaak vielen de pantomimes, waarby een
koor, begeleid door muziekinstrumenten, een mytholo-
gisch verhaal voordroeg, en een tooneelspeler met ge-
barenspel en dans de gewaarwordingen der helden
van 't verhaal uitdrukte. Sommige pantomimisten brach-
ten het in hunne kunst tot eene bij ons onbekende
hoogte.
In de vierde plaats kon men uitspanning zoeken in
het stadium, waar gymnastische oefeningen te aan-
schouwen werden gegeven. Maar ook daar vonden de
Romeinen, wier gevoel in het amphitheater verstompt
en bedorven was, minder genoegen. Zelfs Cicero schreef
aan een vriend: „Naar athleten zult ge wel niet ver-
langen, daar ge reeds niet van gladiatoren houdt."
Tot de voornaamste jaarlijksche feesten der Romei-
nen behoorden de Saturnaliën, ter herinnering aan de
gouden eeuw, toen de god Saturnus op aarde heerschte
en de menschen in onschuld, gelijkheid en ongestoorde
rust leefden. Zij werden op den lO^en December met
uitbundige vroolijkheid en het houden van overvloedige
maaltijden gevierd: men liet dan zulk eene onbeperkte
gelijkheid heerschen, dat zelfs slaven als vrijen werden
behandeld. Na de invoering eener nieuwe tijdrekening
door Caesar duurden zy drie, en nog later zeven da-
gen, toen er de poppenniarkt aan werd toegevoegd, by
welke gelegenheid aan de kinderen wassen poppen en
ander speelgoed werd geschonken. Den Isten Maart
werd de nieuwjaarsdag gevierd, op welken men de
overheidspersonen, zijne bloedverwanten en zyne ken-
nissen gelukwenschte en hun geschenken vereerde.
Ook by de Romeinen werd de geneeskunst eerst
door priesters uitgeoefend, later door Grieken, en ein-
delijk nog door slaven en vrijgelatenen. Met de weelde
nam de behoefte aan geneesheeren toe. Seneca zeide: