Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
gewijze van de eene kerkvergadering naar de andere
reisden, het vrye gebruik had toegestaan van de pos-
teryen.
Gelijk uit vele grafschriften blijkt, leidden de Romei-
nen een gelukkig huiselijk leven. Daar er bij hen geene
veelwijverij bestond, was het lot der vrouw in Rome
oneindig beter dan in het Oosten. De meisjes ontvin-
gen dezelfde opvoeding als de jongens. Bij de rijken
werden zij te gelyk met hare broeders door geletterde
slaven onderwezen; de minder gegoeden zonden zonen
en dochters gezamenlyk naar school. Geene bedeesde
bevalligheid, maar geestkracht en verstand eerde de
Romein in zijne echtgenoote.
Reeds in vroegere tijden bestonden er bepalingen,
dat de kinderen op de scholen onderricht moesten krij-
gen in 't lezen, schry ven en rekenen, en de wetten der
twaalf tafelen van buiten leeren. In het gebrekkige
van 't onderwijs (de onderwijzers moesten van de op-
brengst der schoolgelden leven) kwam eenige verbete-
ring toen de Grieksche beschaving in Rome doordrong,
en nadat Griekenland eene Romeinsche provincie was
geworden, kregen de kinderen der aanzienlijken paeda-
gogen, ook met het doel om de Romeinsche jeugd vlot
Grieksch te leeren spreken. Evenals in de westelijke
deelen des rijks het Latijn, was in de oostelyke deelen
het Grieksch de algemeen bekende taal. Rome en eenige
andere voorname steden van het rijk Avaren goed van
volksscholen en inrichtingen voor uitgebreider onder-
wijs voorzien, doch de bevolking van 't platteland was
in den regel van alle onderwijs verstoken. Daarom Averd
tijdens Gratianus (f 383) aan de werfofficieren voorge-
schreven te zorgen, dat er zich onder de recruten een
paar bevonden, die schrijven en rekenen hadden ge-
leerd, om de boeken en staten A-an 't leger te kunnen
byhouden. Onder Vespasianus begon de staat voor hoo-