Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
214
odosius sloot met de afzonderlijke Gotische stammen
verdragen, waarbij hij hun landerijen in Thracië afstond,
en hen van het opbrengen van belastingen vrijstelde;
daarentegen moesten zy hem tegen een jaargeld 40,000
man troepen leveren.
Gratianus en Theodosius gingen in hun yver voor
het Christendom zoo ver, dat zij niet slechts heidenen,
maar ook Ariaansche Christenen lieten verbannen of
ter dood brengen, en hunne goederen verbeurdverklaar-
den. Het eerste kerkleer-edict van Theodosius begon
met de woorden: „Wij bevelen, dat alle volken onder
onze heerschappij den godsdienst belijden, welken de
apostel Petrus aan de Romeinen heeft verkondigd."
Onder al die twisten over leerstellingen ging ongemerkt
het gezag, dat de legers zich sedert ruim drie eeuwen
hadden aangematigd, op de geestelijken over, daar
vele soldaten meer hun bisschop dan hun bevelhebber
begonnen te gehoorzamen. De invloedrijkste bisschop van
dien tijd was Ambrosius te Milaan, die zelfs den keizer
eene kerkboete oplegde, omdat deze in eene opwelling
van toom in den circus van Thessalonïka 7000 burgers
had laten dooden, die deelgenomen hadden aan een
oproer, waarbij eenige overheidspersonen waren omge-
komen.
Nadat Gratianus, ondanks zijne rechtzinnigheid, door
het verraad van den evenzeer rechtzinnigen stadhouder
te Lyon, die hem met een eed op de evangeliën trouw
had gezworen, vermoord was, barstten er weder bur-
gei'oorlogen uit. Theodosius maakte er een einde aan,
en regeerde de drie laatste jaren zijns levens alleen,
welken tijd hij ijverig gebruikte om het Westen van
ketterij te zuiveren. Reeds in 391 had hy bevel gegeven
de heidensche tempels te slechten, ten gevolge waarvan
de bisschop van het beschaafde Alexandrië met den
Seräpis-tempel de beroemde bibhotheek vernietigde. Bij