Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
199
aan ieder soldaat, die zijne zegepraal in Rome bijwoonde,
ongeveer ƒ 100, aan ieder man van het plebs ƒ 40, aan
120,000 veteranen grondbezit, en aan elk, wien hiertoe
land werd ontnomen, eene schadeloosstelling. De stand
der patriciërs werd door plebejers aangeviild, en de
senaat, door het uitwerpen van een aantal leden, nog
inschikkelijker voor den alleenheerscher gemaakt. De
lagere volksklasse juichte den man tegen, die haar
voeding en uitspanning verschafte, zonder dat zij daar-
voor behoefde te werken, en de senaat schonk hem by
de ambten van consul en tribuun voor zijn leven, eerst
den eeretitel van Augustus (Vermeerder) en later de
waardigheid van hoogepriester, zoodat hy ook de lei-
ding der godsdienstzaken verkreeg. Augustus had de
opperheerschappij in handen, omdat alle hooge waar-
digheden, waarvan de verschillende bekleeders elkander
vroeger in evenwicht hielden, in zijn persoon voor zyn
leven vereenigd waren. De vorm der republiek bleef
bestaan, haar wezen was echter vernietigd. De behoefte
aan rust in het door burgeroorlogen zoo geteisterde
rijk deed de burgers genoegen nemen met de krachtige
hand, die naar eigen wil de orde wist te handhaven,
en zoo verzwakte hunne belangstelling in het staatkun-
dig leven. Eenige malen huichelde Augustus verlangen
naar rust, en hield hij zich, alsof hij daarom al zyne
waardigheden wildé nederleggen, waarop de senaat hem
smeekte, zich toch voor het heil des vaderlands te wil-
len opofferen!
Nu de souvereiniteit van het volk op den Caesar
was overgegaan, werd het verschil tusschen burgei'S en
niet-burgers voortdm-end geringer, daar beiden als onder-
danen tegenover den vorst stonden, terwyl door eene
betere verdeeling van het grondbezit het aantal slaven
verminderde. Het verschil tusschen burgers en niet-
burgers hield sedert 212 zelfs geheel op, dewijl keizer