Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
198
heden, die erby voorvielen, door den senaat, maar
vruchteloos, werden vei'boden. Menig gemoed echter
gevoelde zich in de tyden van rampspoed aangetrokken
door den ernst van den uit Perzië afkomstigen Mithra-
dienst, welks priesters onthouding en zelfkastyding
predikten als middelen om zich met den hoogsten god
te verzoenen.
De pogingen door Octavianus aangewend om den
ouden Komeinschen eeredienst te herstellen, hadden
geen ander gevolg, dan dat de voorgeschreven plechtig-
heden werden nagekomen: in de doode vormen kon
hij echter geen leven meer wekken. Caesar was reeds
vóór zyn dood als een god vereerd en daarna door den
senaat onder de goden geplaatst. Een en ander had sedert
met zijne opvolgers in de alleenheerschappij plaats, niet-
tegenstaande de eerste twee. Augustus en Tiberius, er
zich tegen verzett'en, en een latere, Vespasianus, er
den spot mede dreef. Sedert de Romeinen de hoofd-
goden van de onderworpen volken hadden leeren ken-
nen, vereenzelfdigden zy hen met hun hoofdgod Jupiter.
In de uiteenloopende vereering van den onder den naam
van Jupiter saaihgevatte goden werd eene zekere een-
heid gebracht door de vooi'stelling, dat de keizer de
incarnatie, de aardsche plaatsvervanger, van Jupiter
was. Hierdoor ontstond eene keizersvereeniging, voor
welke tempels gebouwd, altaren opgericht, priesters
benoemd en spelen ingevoerd werden, en aldus ont-
wikkelde zich de eeredienst der Romeinen tot eene
soort van wereldgodsdienst.
IX. Hei Keizerrijk tot aan den dood van Marcus Aurelius.
(30 V. C.-180 n. C.).
Octavianus, die ook den familienaam Caesar (keizer)
droeg en den titel imperator (empereur) verkreeg, schonk