Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
anden uit den weg te ruimen, zich met de goederen
hunner slachtoffers te verrijken, en publiek den titel
aan te nemen van driemannen ter regeling van den
staat (43 v. C.). De comitia tributa bevestigde hen
voor vijf jaren in de heei'schappij, die zij zich hadden
aangematigd. Geen der di-iemannen maakte bezwaar om
zyne trouwste vrienden en naaste bloedverwanten aan
zyne ambtgenooten op te offeren; zoo gaf Octavianus
den hem toegenegen Cicero aan Antonius prys. Gevoel
van menschelijkheid scheen uit Rome verbannen. Wie
een verscholen ter dood veroordeelde aanwees, of diens
hoofd inleverde, ontving eene rijke belooning, en nu
deed het zich voor, dat vi-ouwen hare echtgenooten,
zonen hunne vaders en dezen genen aan beulshanden
overgaven. Ter eere der menschheid bleven ook ge-
vallen van edele zelfopoffering niet uit, doch zij konden
niet voorkomen, dat het gedeelte der beschaafde klasse
te Rome, hetwelk niet tot de party der driemannen
behoorde, bjjna geheel werd uitgeroeid.
De driemannen begaven zich nu met hun leger naar
het Oosten, dat Brutus en Cassius geheel in hunne macht
hadden gekregen. By de Macedonische stad Philippi
kwam het tot een slag (42 v. C.), waarin Brutus aan
Octavianus, en Antonius aan Cassius de nederlaag toe-
bracht. Laatstgenoemde, meenende, dat Brutus ook
geslagen was, maakte een einde aan zyn leven. Twintig
dagen later kwam het tot een tweeden slag, waarin
Brutus werd overwonnen, die zich nu ook met vele
aanzienlyke Romeinen het leven benam.
Antonius, wien door zijne bondgenooten het Oosten
was gelaten, begaf zich naar Egypte, waar hij zich aan
het hof van Cleopätra, die hem geheel wist te beheer-
schen, aan het laagste zingenot overgaf. Ontzettende
afpersingen in de onder hem staande provinciën moesten
de daarvoor benoodigde gelden leveren; zelfs schonk