Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
192
ming van Cleopatra achterlatende, trok hij op tegen
den zoon van Mithridates, Pharnaces, die met de ver-
warring in het Romeinsche rijk zijn voordeel had zoe-
ken te doen. Caesar behaalde eene gemakkelijke over-
winning op hem, en schreef daarop aan den senaat,
die den overwinnaar sedert den dood van Pompejus
met de vleiendste ondei'danigheid te gemoet kwam, den
beroemd geworden brief: „Ik kwam, zag en overwon."
Nog menige hinderpaal had Caesar te overwinnen, eer
hij zijne heerschzuchtige plannen had bereikt. In Rome
ontstond er een oproer, dat echter dadelijk bedwongen
werd, en de troepen, die niet spoedig genoeg de ver-
Avachte belooning ontvingen, begonnen te muiten. Doch
ook hen Avist Caesar spoedig Aveder aan zich te ver-
binden. Zij wilden Aveder soldaten zijn, geen „burgers",
met Avelk woord de sluwe overheerscher hen had aan-
gesproken.
Velen, die Caesar's plannen doorzagen en de republi-
keinsche instellingen Avilden verdedigen, hadden eene
aanzienlijke strijdmacht in Afrika bijeengebracht. Caesar
sloeg hen bij Thapsus (46 v. C.). Menige republikein
verloor in den slag het leven, of benam het zich na de
nedei'laag, o. a. te Utica, M. Porcius Cato, de jongere,
een voorbeeld van Romeinsche deugd. De zonen van
Pompejus versloeg Caesar in den vreeselijken slag
bij Munda in Spanje.
De kruipende senaat, die weldra nog alleen diende
om aan Caesar's bevelen een kleed van Avettigheid te
geven, benoemde hem achtereenvolgens tot dictator
voor zijn leven, zedenrechter, hoogepriester en imperator,
een titel, die tot nu toe door overwinnende veldheeren
alleen tijdens hunne zegepraal was gedragen.
De volksvergaderingen verloren alle beteekenis.
De verbazende geldsommen, die Caesar in de ver-
schillende landen buitgemaakt of afgeperst had, Averden