Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
overhoop. Evenzoo stond hij met Caesar. De spanning
tusschen de beide mannen nam steeds toe. Eindelijk
droeg (50 v. C.) de consul Marcellus de verdediging
der republiek aan Pompejus op, en beval de senaat
eenige dagen later aan Caesar, zijn leger af te danken.
In plaats van te gehoorzamen, trok deze in strijd met
het verbod, dat een landvoogd aan 't hoofd zijner troe-
pen de grenzen zyner provincie overschreed, met zijn
leger over den Rubïco, de grensrivier van zijn gewest,
en op Rome aan. Pompejus vluchtte naar Griekenland.
Na een kort verblijf in Rome wendde Caesar zich tegen
de aanhangers zijns tegenstanders te Marseille en in
Spanje. Lang stond de kans weifelend, eindelijk zege-
vierde Caesar. In Afrika daarentegen leden de Caesa-
rianen geduchte nederlagen, en het Oosten was in de
macht van Pompejus. Nu trok Caesar met een weinig
talrijk leger, waarbij zich Germaansche en Gallische
huurbenden bevonden, naar Griekenland, en versloeg
daar, na zich uit menigen neteligen toestand te hebben
gered, zyn overmachtigen tegenstander by Pharsalus in
Thessalië (48 v. C.). Pompejus vluchtte naar Egypte,
waar hij bij het aan wal stappen vermoord werd op
last van de voogden des onmondigen konings Ptole-
mcus XII, die met zijne oudere half-zuster, Cleopätra,
welke hij op bevel des overleden konings moest huwen,
in onmin leefde. De verwachting, dat Caesar deze
schanddaad zou beloonen, werd niet vervuld, want toen
hij in Egypte kwam, besliste hy ten voordeele van
Kleopatra, wier schoonheid en geest hem geboeid had-
den. Hij werd hierop te Alexandrië in 't nauw gebracht
door het leger van den jeugdigen koning, bij welke
gelegenheid de kostbare bibliotheek der Ptolemeussen
verbrandde. Nadat troepen uit Azië Caesar te hulp
waren gekomen, versloeg hij Ptolemeus XII, die in den
Nijl verdronk. I]en gedeelte zijner macht ter bescher-