Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
ven steden, en ook aan die der bondssteden, die zich
daartoe binnen GO dagen aanmeklden. Door deze in-
williging was de drijfkracht aan den opstand ontnomen,
die daarop in 88 v. C. werd onderdrukt.
Spoedig werden nu alle staten, gelijk vroeger reeds de
koloniën en municipiën, bestanddeelen van den Romein-
schen staat, waarin allengs behalve eenheid van wet,
ook eenheid van zeden en gewoonten en taal begon te
heerschen. De burgers der steden en het daarby be-
hoorende land kozen hunne eigene gemeente-overheden
en rechters, maar woonden zij ver van Rome, dan was
het hun in den regel onmogelijk deel te nemen aan de
stemming over staatsaangelegenheden, hetgeen uitsluitend
in de hoofdstad van den staat plaats had.
De ontevredenheid over den nieuwen toestand, die
eigenlijk aan geene der partijen voldeed, werd niet
weinig vergroot door. de onmogelijkheid, waarin de
schuldenaars zich ten gevolge van den bondgenooten-
oorlog geplaatst zagen, om hunne schulden te voldoen.
Zy eischten daai'om eene nieuwe wet op de schulden.
De stadspraetor, die hen ondersteunde, werd, terwijl
hij, bekleed met de teekenen der priesterlijke waar-
digheid, een offer aan de goden bracht, door verbitterde
optimaten overvallen en gedood. Er werd niet eens een
onderzoek naar de misdaad ingesteld. De gisting nam
toe. In deze omstandigheden stelde de volkstribuun
Sulpicïus Rufus voor, dat senatoren, die meer dan 2000
denariën (ruim ƒ 1000) hadden geleend, uit den senaat
verwijdei-d, en dat de nieuwe burgers en de vrijgelate-
nen bij de tribus ingedeeld zouden worden. De senaate-
partij zocht de beslissing over deze voorstellen te ver-
schuiven door het uitschrijven van godsdienstige feesten,
doch hierop had er een volksoproer plaats, en ze wer-
den aangenomen.
Als leider der optimaten had de bekwame maar