Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
180
chus naar de koninklijke waardigheid had gestaan.
Terwijl deze gebeurtenissen plaats hadden, waren er
in verschillende provinciën geduchte oproeren onder de
slaven uitgebroken, die niet dan met de grootste moeite,
en na het wederzijdsch plegen van de buitensporigste
gruwelen, ten onder werden gebracht. Ook de Span-
jaarden waren onder den volksheld Viriäthus tegen
hunne onderdrukkers opgestaan, en brachten hun door
het voeren van den „kleinen oorlog" (guerilla) bedui-
dende verliezen toe, tot het Scipio Aemilianus, den
verwoester van Carthago, gelukte, Numantia, het brand-
punt van den opstand, doch slechts als een rookenden
puinhoop, in handen te krijgen (133 v. C.). Scipio kwam
nu in Rome terug, en werd weldra het hoofd van don
senaat. Om de akkerwet onschadelijk te maken, wist
hij het besluit te doen nemen, dat niet langer eene
commissie van drie leden zou bepalen of een stuk land
privaat- of staatseigendom was, maar dat aan een der
consuls zou worden opgedragen, daarover te beslissen.
Zoodra dit had plaats gehad, vertrok de aangewezen
consul naar Illyi-ië, zoodat de akkerwet vooreerst weder
bleef rusten.
Om den broeder des vermoorden, Gajus Sempronius
Gracchus, onschadelijk te maken, zond de senaat hem
als quaestor naar Sardinië. Dewijl echter de wensch der
armen, dat hij zich aan zijne zaak zou wijden, steeds
luider werd uitgesproken, rekende hij zich verplicht,
zijn ambt als quaestor neder te leggen en naar dat van
volksti'ibuun te dingen, waartoe hy daarop verkozen
werd. Verscheidene door hem voorgestelde hervormin-
gen werden aangenomen, en daaronder, dat het aantal
burgerkoloniën buiten Italië zou worden vermeerderd,
en dat aan bondgenooten het burgerrecht zou worden
verleend. Dit laatste was evenwel niet naar den zin des
volks, dat, schoon zelf onderdrukt, toch niet gaarne