Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
vader offerde en verrichtte de voorgeschreven gebrui-
ken van den eeredienst voor zijn gezin, zonder de
tusschenkomst van een priester te behoeven. Wel waren
er door den staat erkende priesters, doch dezen dien-
den alleen om regelmatig terugkeerende plechtigheden,
die de staat aan de goden verschuldigd was, te ver-
richten. By den openbaren eeredienst werden offei's
aangeboden, liederen gezongen, dansen uitgevoerd en
feestmaaltijden gehouden. Ook hadden er spelen bij
plaats, zooals de wedloop, het worstelen, het vuistge-
vecht, de wedren, de wapendans en het werpen met de
speer en de schijf. Bij lijkfeesten moesten in den wa-
penhandel geoefende slaven als gladiatoren (zwaard-
vechters) op leven en dood met elkander vechten.
Daar de Romeinen bij alle staatsaangelegenheden de
medewerking der goden veronderstelden, gingen zij tot
geene enkele handeling van bestuiu- over, zonder zich
te hebben overtuigd, dat de godheid er hare goedkeu-
ring aan schonk. Plet raadplegen van den wil der go-
den kon slechts geschieden door deskundigen, maar wie
in die kunst bedreven was, vermocht op den uitslag der
raadpleging grooten invloed uit te oefenen. Deze des-
kundigen vormden godsdienstige genootschappen, van
welke men slechts lid kon worden door de keuze der
medeleden (coöptatie). Zij bestonden uit 1. ÖlQ feti^les,
die, omdat er nog geene archieven waren, het bestaan
en den inhoud der met andere volken gesloten verdra-
gen onthielden, en als deze geschonden werden, op last
van den senaat op eene voorgeschreven wijze voldoe-
ning eischten en desnoods den oorlog verklaarden;
2. de bewaarders der sibyllijnsche boeken, welke ora-
kels bevatten, die in buitengewone omstandigheden, op
last van den senaat en alleen in tegenwoordigheid van
eenige staats-ambtenaren geraadpleegd werden; 3. de
pontiflces, die de kennis bezaten van den tijd wanneer,