Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
ling, die nu tot stand kwam, groote voorrechten te
verzekeren. De doodstraf werd gesteld op elke j)oging
om zich tegen den wil des volks van de heerschappij
meester te maken. Behalve voor het verrichten van
offers, die het hoofd van den staat aan de goden moest
brengen, hetgeen men nu aan een ojferhoning opdroeg,
werd de koning vervangen door twee consuls, die jaar-
lijks door de comitia centuriata uit de patriciërs werden
gekozen en hun naam gaven aan het jaar. Zy belegden
de vergaderingen van den senaat en de comitiën, be-
kleedden er het voorzitterschap, voerden de besluiten
uit, die er genomen werden, en spraken recht over
zware misdaden; doch volgens eene wet, die P. Valerius
PubHcöla ') wist te doen aannemen, werd van die uit-
spraak hooger beroep toegelaten op de comitia centuriata.
Als legeraanvoerders hadden de consuls echter onbe-
perkte macht over leven en dood. Zy bepaalden boven-
dien tot welke klasse de ingezetenen volgens him ver-
mogen behoorden, en kozen de leden van den senaat,
die niet kon vergaderen zonder door hen bijeen te zyn
geroepen. Zonder voorafgaand senaatsbesluit konden
geene wetsvoorstellen aan de volksvergadering worden
voorgelegd. Verder vertegenwoordigde de senaat den
staat tegenover het buitenland, en had hij in geval van
oorlog bijna de geheele leiding der zaken in handen.
Voor tyden van dreigend oorlogsgevaar werd het
dictatorschap ingesteld. Volgens besluit van den senaat
') De patriciërs droegen den naam van het geslacht (gens),
waartoe zij behoorden, en daarachter voegden zij den naam hun-
ner familie. Ook hadden zij voornamen, die schriftelijk in den
regel met de voorletter worden aangeduid: A, Aulus; G, Gajus;
Gn, Gnaeus; D, Decimus; L, Lucius; M, Marcus; M', Manius;
P, Publius; Q, Quintus; S, Sextus, T, Titus; Ti, Tiberius. Meisjes
droegen allen den naam van 't geslacht, waartoe zij behoorden.
Aldus heette de dochter van Cornelius Scipio: Cornelia. Twee
zusters werden onderscheiden door de bijvoeging van oudere en
jongere; meerdere door die van eerste, tweede, derde enz.