Boekgegevens
Titel: Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Auteur: Kollewijn, A.M.
Uitgave: Amersfoort: A.M. Slothouwer, 1886
5e dr
Opmerking: I: De Oudheid. II: Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 5487
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201029
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der algemeene geschiedenis voor eenigszins gevorderden
Vorige scan Volgende scanScanned page
121)
A ^ -
\ rV
I
ken om zich te verdedigen, en minder dan zijne mede-
veldheeren naar eene uitgestrektere heerschappij streefde.
Zoowel hij als zijne opvolgers, die ook den naam Pto-
lemeus droegen, zochten de inheemsche beschaving met
de Grieksche ineen te doen smelten, hetgeen hun gelukte. ^
De stad Alexandrië, door Alexander gesticht, werd ge- i
wichtig als handelsplaats, maar nog meer als zetel der- \
wetenschap. — Evenals in Syrië echter bedreven de ' ),
leden van het koninklijk geslacht de grootste gruwelen ,
aan elkander. ^
3. Macedonië en Griekenland. Hier duurden, na
Alexanders dood, de twisten over de troonopvolging
nog langen tyd voort, en gingen vergezeld van het l;
bedrijven der jammerlijkste wreedheden. En alsof die - |
onheilen nog niet genoeg waren, deed een woest volk, ^
de Galliërs, onder hun Bren (aanvoerder), een inval
(280 V. C.), en verwoestte jaren lang het land. Daarna i
trokken zij eerst door Thracië en vervolgens door
Klein-Azië rond, tot zij zich in laatstgenoemd land
neerzett'en en den staat Galatië stichtten. j
Langzamerhand begonnen de Grieksche staten zoo-
veel doenlijk hunne vrijheid te herstellen. Eenige kleine
steden van Achaja hernieuwden het van ouds bestaande '
Achaïsch verbond, waarbij later aanzienlyke steden \
zooals Athene en Korinthe toetraden, ter onderlinge ^
handhaving harer onafhankelijkheid. De wangunst van i
een dergelijk verbond, het Etolische, en vooral die der j
Spartanen, verwekte echter voortdurend oorlogen, waarin |
de Achajers ten slotte de hulp van den Älacedonischen
koning inriepen. De geschillen duurden voort, totdat
de Romeinen in 14ü v. C. alle twistende partijen ge- ' ,
zamenlijk onderwierpen.
Terwijl gedurende het Grieksch-Macedonische tydperk
het militarisme allerwegen zijn nadeeligen invloed deed 1
gevoelen, verbasterde het ware kunstgevoel in Grieken- !